Загальна психологія з практикумом

Деталі

Мiнiстерство освiти i науки України

Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М П. Драгоманова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Декан Факультету

педагогіки і психології

Бондар В.І.

______________________

«____»__________20___р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисциплiни

Загальна психологія з практикумом

освiтнього рiвня          бакалавр

галузi знань       05 Соціальні та поведінкові науки

спецiальностi     053 Психологія

Шифр за навчальним планомПН04

Київ 2017


Робоча програма розроблена на пiдставi навчальної програми «Загальна психологія» затвердженої на засiданнi Вченої ради НПУ iменi М. П. Драгоманова «___» ___________20____ року, протокол № ___    .

Розробники програми:                                                                              к. псих. н., доц. Дубініна К.В.

                                                                                              викл.Халько М.С.

                                                                                               к. псих. н.,ст.викл. Євченко І.М.

Затверджено на засiданнi кафедрипсихології і педагогіки

«___»    _______20___ року, протокол № ________

Завiдувач кафедри                           _______________________                                Лапченко І.О.

І. Опис дисциплiни

Шифр дисципліни ПН04

Загальнi характеристики дисциплiни

Навчальне навантаження з дисциплiни

Методи навчання iформи контролю

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Кiлькiсть кредитiв- 12

Методи навчання:

-Пояснювально-ілюстративні методи.

-Інтерактивні методи.

-Розв׳язування психологічних завдань.

-Використання методів самостійної роботи студентів по осмисленню та засвоєнню матеріалу – самостійний пошук інформації, конспектування першоджерел, ведення психологічних тематичних словників, написання доповідей, рефератів.

-Використання прийомів щодо проблемного викладення матеріалу: формулювання пізнавальної задачі, порівняння різних точок зору та різних підходів.

-Використання „логічних конструктів” дисципліни.

Спецiальнiсть

053 Психологія

Загальна кiлькiсть годин 360

Денна

Заочна

Освiтнiй рiвень

Бакалавр

Лекцiї:

68

22

Семiнарськi (практичнi)

заняття:

Нормативна

46

10(12)

Лабораторнi заняття:

60

 

Рiк вивчення дисциплiни за навчальним планом

2015-2016          

Індивiдуальна робота:

Форми поточного контролю:

- усні відповіді на практичнихта лабораторних заняттях;

- тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань;

-письмове оформлення лабораторних робіт;

- усний захист рефератів на практичнихзаняттях.

Модульний контроль №1, 2, 3.

Семестр               І, ІІ

Самостiйна робота:

186

316

Тижневе навантаження (год.)

-аудиторне:5,3

-самостiйна робота        

 

Форма пiдсумкового контролю

ЕКЗАМЕН у І та ІІ семестрі

 

Спiввiдношення аудиторних годин i годин СРС:126-144

Мова навчання –українська

   
             

Предмет вивчення навчальної дисциплiни єформування основних понять і категорій загальної психології, визначення сутності й загальних закономірностей виникнення, функціонування та розвитку психіки, основ психологічних знань, які необхідні для глибокого розуміння й міцного засвоєння інших психологічних дисциплін, пов’язаних з діяльністю практичного психолога, а такожознайомлення з методами психодіагностики психічних явищ, формування вміння проведення емпіричних психологічних досліджень.        

Мiждисциплiнарнi зв'язки: Курс загальної психології з практикумом пов’язаний з філософією, анатомією та еволюцією нервової системи людини, фізіологією ЦНС та ВНД, порівняльною психологією, вступ у спеціальність, експериментальною психологією, соціальною психологією, віковою психологією, педагогічною психологією, диференціальною психологією, психодіагностикою та ін.

Мета i завдання навчальної дисципліни

Мета - формування у студентів адекватного уявлення про предмет, методи та завдання загальної психології, про її основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з основними закономірностями функціонування та розвитку психіки сучасної людини, як продукту еволюції вищої форми матерії у ході суспільно-історичного процесу; формування основних вмінь, на яких грунтується професійна діяльність психолога-практика.

Завдання:

-                 методичні - сформувати в студентів науковий підхід до вивчення особливостей психічного життя людини й законів розвитку й функціонування психіки; познайомити студентів з базовими категоріями й поняттями психологічної науки, основними методологічними і дослідницькими проблемами психології та шляхами їх рішення, з різноманітною проблематикою загальної психології особистості та пізнання;

-                 пізнавальні - познайомити студентів з основними теоретичними підходами до розуміння структури й закономірностей розвитку особистості; представити студентам аналіз індивідуальних особливостей людини (здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) регуляції її діяльності та засобів відображення інформації, уявлень про формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності;

-                 практичні - намітити й обговорити актуальні проблеми практичної психології особистості й основні напрямки діагностування розвитку окремої особистості; розвити вміння використовувати теоретичні та практичні знання з психології на практиці; сформувати у студентів навички побудови самостійних теоретичних й експериментальних психологічних досліджень.

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують:

№ з/п

Результати навчання

Компетентностi

1.

Знати:

-        предмет, завдання і методи психології;

-        поняття про психіку, її фізіологічні основи та функції, свідомість та самосвідомість, неусвідомлюване;

-        основні напрями сучасної психології;

-        діяльність, її структура і види, основні закономірності оволодіння діяльністю;

-        особистість, її психологічну структуру, теорії особистості та закономірності особистісного розвитку;

-        психологічні основи спілкування та міжособової взаємодії в групах і колективах;

-        психічні процеси (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява), їх види, форми, властивості;

-        емоційно-вольову сферу особистості;

-        індивідуально-типологічні властивості особистості.

Вмiти:

-          самостійно аналізувати психологічну літературу;

-          розрізняти індивідуальні особливості психічних процесів;

Когнітивна компетентність

2.

Знати:

-          деякі психодіагностичні методики за допомогою яких можна вивчити психічні властивості, стани і процеси особистості.

Вмiти:

-          планувати, організовувати та проводити дослідження окремих психічних процесів та психологічних властивостей особистості;

-          використовувати методи кількісної та якісної обробки результатів психологічного дослідження;

-          визначати особливості міжособової взаємодії в групі та характер стосунків між її членами.

Когнітивна компетентність

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться 12 кредитiв ЄКТС 360 годин.

з/п

Назви модулiв i тем

Кiлькiсть годин

(денна форма навчання)

Кiлькiсть годин (заочна(вечiрня) форма навчання)

   

Аудиторнi

Лекцiї

Практичнi

(семiнарськi)

Лабораторнi

СРС

Аудиторнi

Лекцiї

Практичнi

семiнарськi

СРС

 

Модуль 1. Введення в загальну психологію

 

1

   

17

1.

Предмет психології.

 

3

2

3

9

 

1

   

17

2.

Методи психології.

 

3

2

3

9

 

1

   

17

3.

Мозок і психіка.

 

3

2

3

9

 

1

1

 

17

4.

Свідомість людини як вища форма психічного відображення

 

3

2

3

9

 

1

1

 

17

 

Модуль 2. Особистість в діяльності та спілкуванні у групах і колективах. Індивідуально-психологічні властивості особистості

         

5.

Психологія особистості.

 

3

2

3

10

 

1

1

1

17

6.

Психологічна характеристика діяльності.

 

3

2

3

10

 

1

1

 

17

7.

Спілкування. Мова і мовлення.

 

3

2

3

10

 

1

1

1

17

8.

Група і колектив.

 

3

2

3

10

 

1

1

 

17

9.

Здібності.

 

4

2

3

10

 

1

1

1

17

10.

Темперамент.

 

4

2

3

10

 

1

1

1

17

11.

Характер.

 

4

2

3

10

 

1

1

1

17

 

Модуль 3. Пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси

         

12.

Увага.

 

4

3

3

10

 

1

1

 

17

13.

Уява.

 

4

3

3

10

 

1

1

 

16

14.

Відчуття.

 

4

3

3

10

 

1

1

 

16

15.

Сприймання.

 

4

3

3

10

 

1

 

1

16

16.

Пам’ять.

 

4

3

3

10

 

1

 

1

16

17.

Мислення.

 

4

3

4

10

 

2

 

1

16

18.

Психологія емоцій.

 

4

3

4

10

 

2

 

1

16

19.

Воля.

 

4

3

4

10

 

2

 

1

16

Разом:

174

68

46

60

186

44

22

12

10

316

 

ІV. Змiст дисциплiни

з/п

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст

К-сть годин

Всього

в т.ч. лекцiй

1.

1.1

 

Введення в загальну психологію

 

Тема 1. Предмет психології

 

Змiст теми

 

Визначення психології як науки. Зміна і розширення предмета психології з давніх часів до наших днів, доповнення її теоріями і методами інших наук. Приклади явищ, які вивчає сучасна психологія, доступність і складність їх наукового пізнання. Система феноменів, що вивчаються сучасною психологією. Поділ психічних явищ на процеси, властивості та стани. Відносність такого поділу. Поведінка і діяльність як предмет психології. Поняття про психіку, її функції. Основні загальні та часткові поняття, за допомогою яких описуються явища, що вивчаються психологією.

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Болотнікова І. В. Науково-історичні витоки становлення української педології та психології // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – 9–10. С. – 104 – 106.
 2. Ващенко Г. Психічні властивості українців і причини наших невдач / Г. Ващенко // Рідна школа. – 1992. – № 2. – С.12-17.
 3. Губко А. Т. Роль Киево-Могилянской академии в зарождении психологической науки на Украине // Вопросы психологии. – 1980. – № 1. – С. 82 – 93.
 4. История зарубежной психологии. 30 – 60-е годы ХХ века: Тексты / Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.
 5. Кісарчук З. Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 3. – С. 10 – 12.
 6. Летцев В. М. “Філософія серця” П. Д. Юркевича // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – С. 38 – 40.
 7. Летцев В. М. В. В. Зеньковський – психолог і діяч // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 75 – 79.
 8. Максименко С. Д. Наукова психологія і психологічна практика // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 9. – С. 2 – 6.
 9. Москвичов С. Г. Про предмет екологічної психології // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 1. – С. 4 – 6.
 10. Нариси з історії вітчизняної психології ХVІІ – ХVІІІ ст. / За ред. Г. С. Костюка. – К., 1992.
 11. Панок В. Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 14 – 17.
 12. Смирнов С.Д. Методологический плюрализм и предмет психологии //Вопр. психологии.– 2005.–№4.
 13. Татенко В. О. Ще раз про предмет психологічної науки // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 6 – 8.
      14.Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 21 – 23.

17

2

1.2

Тема 2. Методи психології

Змiст теми

Проблема метода дослідження та його значення для науки. Методологія і методи психологічних досліджень. Загальна характеристика психологічного дослідження, основні його етапи. Вимоги до проведення психологічного дослідження. Організаційні методи: лонгитюдний, порівняльний та комплексний. Емпіричні методи – спостереження та самоспостереження, їх пізнавальна роль, достоїнства та недоліки; експеримент та його види; тести; методи опитування; метод аналізу продуктів діяльності; психосемантичні методи. Методи інтерпретації та обробки отриманих даних.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн. – М.: Педагогика, 1982.
 2. Атватер И. Эмпатия, эмпатическое слушание // Морозов А. В. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2000. – С. 290 – 294.
 3. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень із психології: навч. посібн. для студ. спец. 8.040101 Психологія: рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк; МОН України, Класичний приватний університет. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 357 с.
 4. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2003. – 352 с.
 5. Винославська О. В.Емпірічні методи психології / О. В. Винославська // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал . – 05/2005 . – N5 . – С.1-7 .
 6. Волянюк Н. Ю. Использование биографического метода в психолого-педагогических исследовавниях // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 1. – С. 37 – 40.
 7. Готтсданкер Р. Основы психологичекого эксперимента. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1982.
 8. Максименко С. Д. Методологічні проблеми загальної психології // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 2 – 4.
 9. Морено Я. А. Социометрия : экспериментальный метод и наука об обществе / Я. А. Морено. – М.: Академический проект, 2001. – 384 с.
 10. Пурло Е. Ю. Естественнонаучные парадигмы в психологической науке: классическая, неклассическая и постнеклассическая модели // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 5. – С. 15 – 24.
 11. Ткаченко О. М. Принципи і категорії психології. – К.: Вища школа, 1979. – С. 28 – 59.
 12. Троицкий М. М. Современное учение о задачах и методах психологии // Вопросы психологии. – 1995. – № 4. – С. 93 – 107.
      13.  Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 1996.

21

2

1.3

Тема 3. Мозок і психіка

Змiст теми

Будова і діяльність нервової системи. Рефлекторна діяльність мозку. Аналіз і синтез подразників, будова аналізаторів. Нервові процеси в корі великих півкуль головного мозку. Основні закономірності вищої нервової діяльності. Системність нервових процесів. Діяльність лівої і правої півкуль головного мозку. Розуміння психіки різними науковими теоріями. Рефлекторна природа психіки. Особливості психічного відображення. Розвиток психіки тварин. Виникнення психічного відображення. Розвиток нервової системи. Норми поведінки тварин. Відмінності психіки людини від психіки тварин. Біологічні передумови виникнення свідомості людини.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – С. 97 – 110, 274 – 310.
 2. Гроф С. За пределами мозга. 2-е изд. – М.: Изд-во Трансперсонального Ин-та, 1993. – С. 68 – 92, 146 – 153.
 3. Дубровский Д. И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований // Мозг и сознание / Отв. Ред. Д. И. Дубровский, Р. И. Кругликов. – М.: ФО СССР, 1990. – C. 3 – 31.
 4. Коул М. Культурные механизмы развития // Вопросы психологии. – 1995. – № 3. – С. 5 – 20.
 5. Крушинский Л. В. Эволюционно-генетические аспекты поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 53 – 71, 147 – 154, 239 – 244.
 6. Кудрявцев В. Т. Творческая природа психики человека // Вопросы психологии. – 1990. – № 3. – С. 113 – 120.
 7. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 15 – 69, 219 – 271.
 8. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 272 – 292, 350 – 370.
 9. Морозов В. Этот удивительный дельфин // Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990. – С. 100 – 106.
 10. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – С. 172 – 284.
      11.  Хамори Й. Долгий путь к мозгу человека. – М.: Мир, 1985. – С. 105 – 115.

10

2

1.4

Тема 4. Свідомість людини як вища форма психічного відображення

Змiст теми

Свідомість як форма відображення людиною дійсності. Структура свідомості. Значення та смисл як складові свідомості. Роль мовлення у функціонуванні людської свідомості. Несвідоме, його прояв у психічних процесах, властивостях та станах людини. Структура несвідомого за З.Фройдом. Сновидіння як прояв неусвідомлюваного. Співвідношення між свідомою та неусвідомлюваною регуляцією поведінки. Психологічний захист, види захисту.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Аллахвердов В. Сознание как парадокс. – СПб., 1999. – С. 30 – 34.
 2. Безант А. Изучение сознания: Вклад в психологию. – М.: Алетейа, 1997. – С. 27 – 34, 85 – 95, 120 – 145.
 3. Выготский Л. С. Психика, сознание, бессознательное // Собр. Соч.: В 6-и т. Т. 1. – М.: Педагогика, 1982. – С. 132 – 148.
 4. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 15 – 36.
 5. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 292 – 317.
 6. Розин В. Что такое бессознательное? Познавательно-объяснительный анализ // Мир психологии. – 2003. - №2. – С.80-95.
 7. Симонов П. В. Сознание, подсознание, сверхсознание / П. В. Симонов// Популярная психология : хрестоматия / сост. В. В. Мироненко. – М.:Просвещение, 1990. – С. 45-55.
 8. Симонов П. Сознание, подсознание, сверхсознание // Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990. – С. 45 – 55.
 9. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990.
 10. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – С. 30 – 37, 43 – 51, 58 – 59.
      11. Яценко Т. С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб’єкта // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 7. – С. 10 – 15.

12

2

2.

2.1

Модуль ІІ. Особистість в діяльності та спілкуванні у групах і колективах. Індивідуально-психологічні властивості особистості

Тема 5. Психологія особистості

Змiст теми

Характеристика різних підходів до визначення особистості. Індивід, особистість та індивідуальність. Індивідні та особистісні якості людини. Основні параметри особистості: сталість, єдність та активність. Спрямованість особистості як стало домінуюча система мотивів. Установки та прагнення. Ідеали, переконання, світогляд особистості. . Самоактуалізуюча особистість. Структура особистості. Самосвідомість особистості. Я-концепція та образ Я. Самооцінка, її структура та основні параметри. Самооцінка та рівень домагань.Розвиток особистості за Е.Еріксоном, особистість та самоідентифікація. Зрілість особистості, основні її критерії. Соціалізація особистості, основні її механізми.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.,1980.
 2. Ананьєв Б.Г.Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.
 3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Изд-во МГУ,
 4. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии. – М., 1982.
 5. Козлов И.И.Формула личности. - СПб.: Питер, 1999.
 6. Корнилов А. П. Диагностика регулятивной функции самосознания // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 1. – С. 107 – 114.
 7. Леонтьев А.Н.Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975.
 8. Ліфарева Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр. навчальної літератури, 2003. - 240 с.
 9. Мельник С.Н. Психология личности: Учебное пособиеВладивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 96 с.
 10. Мерлин В.С. Личность как предмет психологического исследования. Пермь, 1988.
 11. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. – Пермь, 1996.
 12. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание: Учебное пособие к спецкурсу. – Пермь, 1990.
 13. Орлов Ю.М.Восхождение к индивидуальности. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991.
 14. Панферов В.Н. Психология человека. – СПб, 2000.
 15. Петровский A.B.Личность. Деятельность. Коллектив. - М.: Политиздат, 1982.
 16. Платонов К.К.Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986.
 17. Психология личности. Словарь-справочник/Под ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001.
 18. Психологія особистості : навчальний посібник / О.Б. Столяренко . – Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2012 . – 219 с.
 19. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Гордієнко, Л.Копець. — Київ: Вид. дім 'Києво-Могилянська академія', 2007. – 304 с.
 20. Теории личности в западноевропейской психологии. Хрестоматия по психологии личности / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара: Изд. Дом “БАХРАХ”, 1996. – С. 85 – 153.
 21. Фейдимен Дж., Фрейгер Р.Личность и личностный рост. - М., 1994.-Вып. 1-4.
 22. Фельдштейн Д.М. Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989.
 23. Франкл В.Человек в поисках смысла. Сб.: Пер. с англ. и нем. - М.: Прогресс, 1990.
 24. Фурман А. В. Психологія Я-концепції: навчальний посібник / А.В.Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів: Новий світ, 2006. – 360 с.
      25. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2003.

28

6

2.2

Тема 6. Психологічна характеристика діяльності

Змiст теми

Поняття про діяльність. Предметний характер людської діяльності. Потреби як джерело активності особистості. Основні риси, що притаманні потребам всіх високоорганізованих істот (за О.М.Леонтьєвим). Мотиви діяльності. Структура діяльності за О.М.Леонтьєвим. Поняття про інтеріоризацію та екстеріоризацію. Дії, їх види та структура. Засвоєння діяльності. Знання. Орієнтувальна основа діяльності. Навички та вміння. Формування навичок та основні закономірності вправлянь. Основні види діяльності особистості – гра як вид діяльності; учіння як діяльність, спрямована на засвоєння знань, вмінь і навичок та на розвиток учня; праця як діяльність.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Белоус В. В. Темперамент и деятельность: Учеб. пособие. - Пятигорск, 1990.
 2. Брушлинский А. В. Деятельность, действие и психическое как процесс // Вопр. психологии. - 1984. - № 5.
 3. Давыдов В. В., Маркова А. К. Концепция учебной деятельности школьников // Вопр. психологии. - 1981. - № 6.
 4. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. - М.: Наука, 1980.
 5. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності. - К.: Ельга Ніка-центр, 2003.
 6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977.
 7. Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности.-М.: Наука, 1980.
 8. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вищ. школа, 1997.
 9. Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности. - М.: Машиностроение, 1983.
 10. Москвичов С. Г. Мотивация, деятельность и управление. -Киев-Сан-Франциско, 2003.
 11. Подольский А. И. Формирование умственной деятельности в практике профессионального обучения // Вопр. психологии. - 1985. - №5.
 12. Толочек В. А. Индивидуальный стиль деятельности - устойчивость и изменчивость // Вопр. психологии. - 1987. - № 4.
      13. Швалб Ю. М. Психологические модели целеполагания. - К.: Стилос, 1997.

8

2

2.3

Тема 7. Спілкування. Мова і мовлення

Змiст теми

Поняття про спілкування. Зміст спілкування. Засоби спілкування: мова, немовні засоби (жести, міміка, положення партнерів відносно один одного, зображення). Рівні спілкування: макрорівень, мегарівень, мікрорівень. Види спілкування: міжособове, особовогрупове, міжгрупове. Спілкування безпосереднє, опосередковане, тривале і короткотривале, закінчене і незакінчене. Соціальна ситуація спілкування. Міжособові взаємини в групах і колективах (ділові та особисті). Психологічна сумісність та її види. Конфлікт і міжособові стосунки. Структура спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Сторони спілкування. Механізми сприйняття людини людиною: ідентифікація, рефлексія, стереотипізація. Методи вивчення спілкування.

Поняття про мову і мовлення. Походження мови. Функції мовлення: означення, узагальнення, комунікації. Три сторони комунікації: інформаційна, виразна, волевияви. Форми мовлення: зовнішнє і внутрішнє. Види мовлення усне (діалогічне і монологічне), писемне мовлення, їх психологічна характеристика. Мовленнєві властивості особистості.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.
 2. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 472 с.Електронный ресурс. Режим доступа: http://www.kodges.ru/8463-jenergija-jemocijj-v-obshhenii-vzgljad-na-sebja-i.html
 3. Егидес А. П. Психологическая концепция конфликтного общения. // Психолог, журнал. - 1984. - Т.5. - № 5.
 4. Ильин Г. Л. Некоторые проблемы психологии общения // Вопр. психологии. - 1986.-№ 12.
 5. Крыжановский Ф. И., Третьяков В. П. Грамматика общения.-Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.
 6. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – М., 1997. –127 с.
 7. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. - М., 1986.
 8. Мелибруда Е. Я. Я - Ты - Мы. Психологические возможности улучшения общения. - М., 1986.
 9. Осипова А. А. Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / Осипова А. А. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.
 10. Петровская Л.А. Копетентность в общении: соціально-психологический тренінг. – М., 1989.
 11. Пиз А. Язик телодвижений. – СПб.: Издательский дом Гутенберг, 1997.
 12. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / А. Пиз. – СПб.: Изд. дом «Рутенберг», 2000. – 272 c.
 13. Попова Л. В., Дьяконов Г. В. Идентификация как механизм общения и развития личности: Метод, рекомендации. - М., 1988.
 14. Розов А.И. Речевая деятельность как преодоление конфликтной ситуации // Вопросы психологии. – 1987. - №6.
      15. Ушакова Т.Н. Проблема внутренней речи // Вопросы психологии. – 1985. – №2.

19

4

2.4

Тема 8. Група і колектив

Змiст теми

Поняття про групу. Велика та мала група. Види малих груп. Структура малої групи. Позиція, статус, внутрішня установка та роль. Керівництво та лідерство в групі. Стилі лідерства: авторитарний, демократичний та ліберальний. Колектив як група вищого рівня розвитку. Методи вивчення малих груп та колективів. Критичні періоди у розвитку групи. Міжособові взаємини у групах та колективах. Несприятливі відносини в групі, джерела їх виникнення та негативні наслідки.Типи міжособових конфліктів та способи їх розв’язання. Соціометрична картина внутрішньогрупових взаємодій. Ефективність групової діяльності. Шляхи підвищення ефективності діяльності групи. Особливості впливу групи на особистість – позитивний та негативний. Явище конформізму. Інтимні міжособові стосунки: дружба, ворожість, любов.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Аникеев Н. П. Психологический климат в коллективе. - М., 1989.
 2. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2006. – 464 c.
 3. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина . – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
 4. Джелалі В. О. Психологія вирішення конфліктів : навч. посібник / В. О. Джелалі. – Харків-Київ : Р.И.Ф., 2006. – 320 с.
 5. Донцов А. И. Психология коллектива. - М., 1984.
 6. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах. - Минск: Изд-во Белорус, ун-та, 1975.
 7. Кричевский Р. Л. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты / Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. – М. : Изд-во МГУ, 1991.
 8. Лутошкин А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. - М., 1988.
 9. Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива.-М.: Просвещение, 1979.
 10. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982.
 11. Пірен М. 1. Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз.-К.: 2000.
 12. Плюснин Ю. М., Богатырева О. А., Биченков О. Е. Пространственное поведение и социальный статус ребенка в группе // Вопр. психологии. - 1993. - № 2.
      13. Психологическая теория коллектива / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Педагогика, 1979.

13

4

2.5

Тема 9. Здібності

Змiст теми

Поняття про здібності. Здібності та діяльність. Різниця між здібностями, знаннями, уміннями та навичками. Різні підходи до визначення здібностей. Кількісна та якісна характеристика здібностей. Структура здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Спеціальні здібності вчителів, психологів. Взаємозв’язок та взаємна компенсація різних здібностей. Здібності та успішність діяльності. Поняття обдарованості. Психологічна характеристика обдарованої дитини. Здібності та задатки.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Голубева Э. А. Способности и индивидуальность / Голубева Э. А. – М.: Прометей, 1993.
 2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Изд-во Питер-Ком, 1999. – 368 с.
 3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2000.
 4. Дружинин Н. Развитие и диагностика способностей / Отв. ред. Дружинин Н., Шариков В. – М. : ПЕРСЭ, 1991.
 5. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
 6. Мерлин В. С. Структура личности:характер,способности,самосознание: учеб.пособие к спецкурсу / В.С. Мерлин ; Перм.гос.пед.ин-т,Урал.отд-ние О-ва психологов СССР при АН СССР. - Пермь : ПГПИ, 1990. - 107 с
 7. Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика,результати досліджень / В. О. Моляко, О. Л. Музика. – Житомир :Видавництво ПП «Рута», 2007. – 319 с.
 8. Чорноус В. Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура / В. Чорноус // Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2012. т.№ 5(1).-С.82-87.
         9. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. — 2-е изд. — М.: Логос, 1996.

12

2

2.6

Тема 10. Темперамент

Змiст теми

Загальна характеристика темпераменту. Історія становлення типології темпераментів. Тип вищої нервової діяльності як фізіологічна основа темпераменту. Психологічна характеристика темпераменту. Психічні якості, що характеризують темперамент. Типологія темпераментів: сангвінічний, холеричний, флегматичний, меланхолійний. Позитивні та негативні сторони кожного типу темпераменту. Відсутність чистих типів, їх змішаність у більшості людей. Поняття індивідуального стилю діяльності. Зв’язок темпераменту та індивідуального стилю діяльності.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. 1.Белоус В.В. Темперамент и деятельность. Учебное пособие. — Пятигорск, 1990.
 2. Белоус, В.В. Темперамент как инвариант / В.В. Белоус. – Пятигорск : Пятигорский ГЛУ, 1997. – 208 с.
 3. Небылицын В. Д. Темперамент. // Психология индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — С. 153—159.
         4. Русалов В. М. Пол и темперамент / В. М. Русалов // Психологический журнал. – 1993. – Т. 14. № 6. – С. 20-28.

11

2

2.7

Тема 11. Характер

Змiст теми

Загальне поняття про характер. Характер як система найбільш стійких рис особистості, що проявляють себе в різних видах діяльності, спілкування та взаємодія людини з навколишнім світом. Характер та темперамент людини. Структура характеру. Риси характеру та закономірні зв’язки між ними. Різні підходи до типології характерів. Акцентуйовані типи характерів за К.Леонгардом. Система акцентуйованих характерів підлітків за А. Лічко. Соціальні типи характерів за Е.Фроммом. Характер та особистість. Місце характеру в загальній структурі особистості. Риси характеру та інші риси особистості. Характер та захисні механізми. Характер та воля людини. Характер та мотивація поведінки.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Акцентуації характеру : хрестоматія : рек. МОН України як навч.посіб. для студ ВНЗ / уклад В. С. Грушко; МОН України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Астон,2008. – 352 с.
 2. Гуревич Л. Характер и почерк: размышления о графологии //Популярная психология: хрестоматия: учебное пособие для студентовпединститутов / сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990.
        3. Леонгард К. Акцентуированные личности / Пер. с нем. В.М. Лещинская; Под ред. В.М. Блейхера. – 2-е изд. стер. – Киев: Выща школа, 1989. – 375 с.

11

2

3.

3.1

Модуль ІІІ. Пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси.

Тема 12. Увага

Змiст теми

Поняття про увагу. Значення уваги в житті людини. Фізіологічна основа уваги. Психологічні теорії уваги. Функції уваги: активізація, забезпечення вибірковості пізнавальних процесів. Види уваги: довільна, мимовільна, післядовільна, зовнішня, внутрішня, індивідуальна, групова, колективна. Властивості уваги: вибірковість, зосередженість, сталість, обсяг, розподіл, переключення. Методи вивчення уваги.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Баскова И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития: Изучение внимания школьников. - М.: Ин-т практ. психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.
 2. Воронин Н.А., Строганова Т.А. Исследование латерализованых модулейзрительно-пространственного внимания // Вопр. псих. – 2008, №6. – С.119-129.
 3. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – 3-е изд., испр. –М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2002. – 376 с.
 4. Маценко В. Ф. Психологія пізнавальних процесів / В. Ф. Маценко. –К.: Главник, 2008. – 191 c.
 5. Ньянапоника-махатхера. Внимательность как средство духовного воспитания. – С.-Пб.: “Ясный Свет”, 2005. – 248 с.
 6. Психология внимания / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2001. – 858 с. – (Серия «Хрестоматия по психологии»).
 7. Психология внимания: Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Т.К. Комарова. –Гродно: ГрГУ, 2002. – 124 с.
 8. Родионова А.А. Личностные детерминанты психологической наблюдательности: Дис... канд. психол. наук: 19.00.01. – М., 2001. – 173 c.
 9. Романов В. Я. Психология внимания / Романов В. Я., Роменец В. А., Дормашев Ю. Б. – М. : Тривола, 1995.
 10. Савченко Т.Л. Сутність уваги, уважності і спостережливості як індивідуальних рис особистості // Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 10. – С. 205 -209.
       11. Фаликман М.В. Внимание. – М.: Academia, 2006. – 420 c.

12

2

3.2

Тема 13. Уява

Змiст теми

Поняття про уяву, її відмінність від образів пам’яті та сприймання. Роль уяви у житті людини. Основні функції уяви: активізація наочно-образного мислення, управління емоційно-потребовими станами, довільна регуляція пізнавальних процесів, створення та реалізація внутрішнього плану дій, програмування поведінки, управління фізіологічними станами. Фізіологічна основа уяви. Мислення і уява. Аналітико-синтетичний характер процесів уяви. Способи створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, схематизація, типізація, акцентування. Види уяви: активна, пасивна, репродуктивна, творча – їх особливості. Взаємозв’язок уяви з органічними процесами. Роль фантазії в ігровій діяльності дитини та творчій діяльності дорослого.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психолог. очерк. – М.: Просвещение, 1991. – 94 с.
 2. Гавриш Н.В. Особливості розвитку уяви та сприймання у процесі мовленнєвотворчої діяльності дошкільників // Дошкільна освіта № 1 (1), 2003 р.
 3. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения // Вопросы психологии. – 1993. - №2.
 4. Маценко В. Ф. Психологія пізнавальних процесів / В. Ф. Маценко. –К.: Главник, 2008. – 191 c.
 5. Сапогова Е.Е. Операции моделирования как условия развития воображения у дошкольников // Вопросы психологии. – 1993. - №3.

12

2

3.3

Тема 14. Відчуття

Змiст теми

Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини. Аналізатори як органи відчуттів, їх будова та функції. Класифікація відчуттів – екстероцептивні, інтероцептивні, пропріоцептивні відчуття. Загальні властивості відчуттів. Чутливість та її вимір. Абсолютний та відносний поріг відчуттів. Приклади порогових значень відчуттів різних модальностей. Закон Вебера-Фехнера. Адаптація та сенсибілізація органів чуття. Синестезія.

Рекомендованiiнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Богданова Т. Е, Корнилова Т. В. Диагностика познавательной сферы     ребенка. — К., 1997.
 2. Веккер Л. М. Психические процессы. — В 3-х т. — Л., 1974-1981.
 3. Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. - М.: Наука, 1974. - 172 с.
 4. Маценко В. Ф. Психологія пізнавальних процесів / В. Ф. Маценко. –К.: Главник, 2008. – 191 c.
 5. Пасніченко, А. Е. Психологія пізнавальної сфери особистості: відчуття, сприймання, мислення. Курс лекцій. – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2013. – 320 с.
 6. Приходько Ю. О. Розвиток відчуттів і сприймань у дітей дошкільного віку. Навчальний посібник з психології для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних училищ / Ю. О. Приходько. – К.: Науковий світ, 2001.
 7. Скороходова О. И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир? — М.: Педагогика, 1972.
 8. Хрестоматия по ощущениям и восприятию /Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Михайлевского. — М.: МГУ, 1975.
 9. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие / Х. Р. Шиффман .– 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 928 с.
        10. Шостак В. І. Природа наших відчуттів. — К., 1989.

11

2

3.4

Тема 15. Сприймання

Змiст теми

Поняття про сприймання, відмінність сприймання від відчуттів, їх взаємозв’язок. Основні властивості сприймання: предметність, константність, цілісність, структурність. Фактори, що визначають інтеграцію відчуттів у цілісні зорові образи: близкість елементів, що сприймаються один до одного; їх подібність, природнє продовження та замкненість. Фігура та фон сприймання. Спрямованість особистості та сприймання, аперцепція. Класифікація та види сприймання. Ілюзії зорового сприймання. Сприймання простору, руху та часу. Основні напрями сучасних досліджень психології сприймання.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Любимов В. В. Психология восприятия: [учебник] / В. В. Любимов. – М.:Эксмо, ЧеРо, МПСИ, 2007. – 472 с.
 2. Люблинська Г. О. Сприймання / Г. О. Люблинська // Дитяча психологія. –К.: Вища школа, 1974. – С. 131-152.
 3. Маценко В. Ф. Психологія пізнавальних процесів / В. Ф. Маценко. –К.: Главник, 2008. – 191 c.
 4. Моляко В. О. Концепція творчого сприймання / В. О. Моляко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Зб. наук. праць / за ред. В. О. Моляко. – Ж. : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 12. – Вип. 5. – Ч. І. – С. 7-14.
 5. Пасніченко, А. Е. Психологія пізнавальної сфери особистості: відчуття, сприймання, мислення. Курс лекцій. – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2013. – 320 с.
 6. Приходько Ю. О. Розвиток відчуттів і сприймань у дітей дошкільного віку. Навчальний посібник з психології для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних училищ / Ю. О. Приходько. – К.: Науковий світ, 2001.
 7. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие / Х. Р. Шиффман .– 5-е изд. –СПб.: Питер, 2003. – 928 с.

11

2

3.5

Тема 16. Пам’ять

Змiст теми

Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в житті та діяльності людини. Види пам’яті та принципи їх класифікації. Образна, рухова, емоційна та словесно-логічна пам’ять. Довільна та мимовільна пам’ять. Особливості короткотривалої пам’яті, її обсяг та механізми. Перекодування інформації при її переводі у довготривалу пам’ять. Смислова організація довготривалої пам’яті. Неусвідомлюваний характер довготривалої пам’яті людини. Запам’ятовування як процес пам’яті. Умови ефективності мимовільного запам’ятовування. Умови ефективності довільного запам’ятовування. Відтворення як процес пам’яті, його види. Забування та збереження як процеси пам’яті. Умови успішного збереження матеріалу у пам’яті. Тимчасове забування та його причини. Методи вивчення пам’яті. Уявлення пам’яті. Індивідуальні особливості і типи пам’яті. Управління пам’яттю.

Рекомендованiiнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VII даної програми).

Додаткові

 1. Андреева О. А. Техника тренировки памяти / О. А. Андреева. – Екатеринбург : НЕССИ-Пресс, 1992. – 192 с.
 2. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М., 1980.
 3. Иванов Е. Ф. Психология мышления и памяти: учеб. пособие / Иванов Е. Ф. – X. : ХГУ, 1990.
 4. Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте: пер. с франц. / Д. Лапп.– М.: Мир, 1993. – 240 с.
       5. Маценко В. Ф. Психологія пізнавальних процесів / В. Ф. Маценко. –К.: Главник, 2008. – 191 c.

18

4

3.6

Тема 17. Мислення

Змiст теми

Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Мислення як узагальнене та опосередковане відображення дійсності. Характеристика розумових дій. Розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстракція. Логічні форми мислення – судження та умовиводи, їх види. Поняття, види понять. Мислення як процес постановки та розв’язання теоретичних і практичних задач. Мислення і розуміння. Мислення і мовлення. Значення слова як одиниці мислення і мовлення. Зв’язок мислення і мовлення. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне та понятійне. Індивідуальні особливості мислення. Теорії мислення. Асоціативна теорія мислення. Уявлення про мислення у біхевіоризмі та гештальтпсихології. Логічна теорія мислення С.Л.Рубінштейна.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Брушлинский А.В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. – М., 1983.
 2. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. – М., 1981.
 3. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987.
 4. Иванов Е. Ф. Психология мышления и памяти: учеб. пособие / Иванов Е. Ф. – X. : ХГУ, 1990.
 5. Крыжановская Л. М. Психология мышления: Монография. — М.: Психолог, 1996.
 6. Маценко В. Ф. Психологія пізнавальних процесів / В. Ф. Маценко. –К.: Главник, 2008. – 191 c.
       7. Пасніченко, А. Е. Психологія пізнавальної сфери особистості: відчуття, сприймання, мислення. Курс лекцій. – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2013. – 320 с.

20

4

3.7

Тема 18. Психологія емоцій

Змiст теми

Поняття про емоції та почуття. Значення емоцій та почуттів в житті людини. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінювальна, стимулююча, захисна. Види емоцій. Форми переживання почуттів – емоції, настрій, афект, пристрасті. Стрес та його особливості. Експресія емоцій. Параметри, за якими оцінюються емоційні процеси та стани: інтенсивність, тривалість, глибина, усвідомленість, умови виникнення та зникнення, дія на організм, направленість, спосіб вираження. Емоції та особистість. Фундаментальні емоції за Ізардом. Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Изард К. Психология эмоций: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2008.
 2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. –752 с.
 3. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.

13

4

3.8

Тема 19. Воля

Змiст теми

Поняття про волю, її значення в житті людини, в організації та регуляції діяльності. Підходи і тенденції розвитку уявлень про волю. Вольова регуляція поведінки. Характеристика вольової дії. Структура вольової дії. Подолання перешкод, боротьба мотивів як умова виникнення та здійснення вольового акту. Процес   прийняття та виконання вольового рішення. Локалізація контролю. Вольові якості особистості – первинні: сила волі, наполегливість, витримка; похідні: рішучість, сміливість, впевненість, відповідальність, дисциплінованість, принципіальність, діловитість, ініціативність.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Басов М.Я. Воля как предмет функциональной психологии / М.Я.Басов. – СПб.:Алетейя, 2007. – 544 с.
 2. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции / Иванников В. А. – М. : МГУ, 1991.
 3. Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009.
 4. Ильин Е. П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2002.
 5. Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – К.: Радянська школа, 1971. – 200 с.
 6. Литвин Л. Розвиваємо волю дитини // Дошкільне виховання. – 2000. – №8. – С. 22 – 23.
 7. Приходько Ю.О., Савченко К.В. Розвиток вольових якостей молодших школярів як чинник їх навчальної успішності. Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 60 с.
 8. Савченко К.В. Розвиток волі молодших школярів як чинник їх навчальної успішності // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – К.: ГНОЗІС, 2004, Т.VI. – Вип. 5. – С.310-319.
        9. Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем онтогенезе // Вопросы психологии. – 1990. – №3. – С. 49 – 57.

11

2

4.2.         Плани практичних, лабораторних занять

Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Предмет, завдання та методи сучасної психології

2

2.

Розвиток психіки

2

3.

Свідомість та самосвідомість особистості

2

4.

Психологія особистості

4

5.

Діяльність особистості

2

6.

Особливості   спілкування особистості у соціальних групах і колективах

2

7.

Здібності

2

8.

Темперамент і характер

2

9.

Увага

2

10.

Уява

2

11.

Відчуття і сприймання

2

12.

Пам’ять

2

13.

Мислення

2

14.

Психологія емоцій, почуттів та волі

2

 

Разом

30

Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Методи психології

6

2.

Психологія особистості

6

3.

Спілкування у групах та колективах

6

4.

Здібності

2

5.

Темперамент

2

6.

Характер

2

7.

Методи вивчення уваги

2

8.

Уява

2

9.

Відчуття

2

10.

Сприймання

2

11.

Пам'ять

4

12.

Мислення

4

13.

Емоції

2

14.

Воля

2

 

Разом

44

Змiст завдань до практичних, лабораторнихзанять

Практичні заняття

Тема1. Предмет, завдання та методи сучасної психології

 1. Становлення психології як наукипро сутність та закономірності розвитку психіки.
 2. Фізіологічні основи психіки.
 3. Відображувальна та регулююча функції психіки. Механізми саморегуляції поведінки.
 4. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв”язок.
 5. Психологія на сучасному етапі її розвитку. Основні принципи психології.
 6. Завдання та структура сучасної психологічної науки.

Практична частина заняття:

 1. Обговорення поглядів Ж. Піаже щодо місця психології в системі наук та її міждисциплінарних зв’язків. У чому полягає функція психології в системі наук?
 2. Побудуйте схеми співвідношення між суб’єктом, об’єктом та предметом психології. Наведіть приклади об’єкта та предмета конкретного психологічного дослідження.
 3. Чим відрізняється історія психології від історичної психології, історична психологія – від етнопсихології?
 4. Дискусія: “Чим займається теоретичний психолог, чим – практичний? Які завдання може вирішувати практичний психолог і чим вони відрізняються від завдань священика?”
 5. Що б Ви хотіли знати та вміти, аби досягти успіху як психолог-теоретик та як психолог-практик?
 6. Чим пояснити факт виникнення уявлень про душу? Опишіть уявлення українців про душу у дохристиянські часи та в епоху середньовіччя.
 7. У чому полягає відмінність між матеріалістичним та ідеалістичним уявленням про душу людини? Як вони співвідносяться між собою?
 8. У чому полягає відмінність між душею та духом, душею та психікою?
 9. Чи є душа у тварин? Якщо є, то чим вона відрізняється від душі людини; якщо нема, то чому?
 10. Що відіграло вирішальну роль у визнанні психології як самостійної науки?
 11. Дискусія: “Як об’єднати об’єктивну та суб’єктивну психологію?”
 12. Чим відрізняється психологічний напрям від галузі психології? Наведіть приклади.
 13. Хто і як вивчав поведінку в психології? Дискусія на тему “Чому поведінка стала предметом дослідження в психології?”
 14. Підстави виникнення ґештальтпсихології.
 15. Розкажіть міфи про Едіпа та Електру.
 16. Вітчизняні психологи ХVІІ – ХХ ст.
 17. Чим гуманістична психологія відрізняється від гуманітарної психології?
 18. Побудуйте схему співвідношення понять: “методологія”, “метод”, “методика”.
 19. Які є організаційні методи дослідження?.
 20. Які основні правила проведення наукового психологічного спостереження?
 21. Які основні правила проведення бесіди?
 22. Творчі завдання: 1. Складіть кросворд з понять даної теми. 2. Складіть перелік приказок та прислів’їв на психологічні теми, охарактеризуйте їх зміст.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – С. 275 – 311.
 2. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн. – М.: Педагогика, 1982.
 3. Басинн Ф. В. О развитии взглядов на предмет психологии // Вопросы психологии — 1974. — №4. — с. 101-113.
 4. Белявский И. Г, Шкуратов В. А. Проблемы исторической психологии. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1982. — 224 с
 5. Болотнікова І. В. Науково-історичні витоки становлення української педології та психології // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – 9–10. С. – 104 – 106.
 6. Волянюк Н. Ю. Использование биографического метода в психолого-педагогических исследовавниях // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 1. – С. 37 – 40.
 7. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Учеб. пособие. - М., 1986.
 8. Годфруа Ж.Что такое психология.: В 2-х т. — М., 1992.
 9. Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., Либідь,1997.
 10. Горбунов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – М., 2000. – С. 3-218.
 11. Готтсданкер Р. Основы психологичекого эксперимента. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1982.
 12. Губко А. Т. Роль Киево-Могилянской академии в зарождении психологической науки на Украине // Вопросы психологии. – 1980. – № 1. – С. 82 – 93.
 13. Данилов Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. — Ростов на Дону: Феникс ,2001. — 480 с.
 14. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. –2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003.
 15. Ждан А. И. История психологии: от античности до наших дней. — М., 1990. - 367с.
 16. Ждан А.Н. История психологии: от Античности до наших дней :учебник для вузов/А.Н.Ждан.–Изд.7-е,испр. и доп..–М. : Академический проект, 2007. –576 с.
 17. Загальна психологія: практикум /Укладач 3. В. Огороднійчук. — К, - 2004. - 195 с.
 18. История зарубежной психологии: 30-60-е годы XX века. Тексты / Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. - М., 1986.
 19. Кісарчук З. Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 3. – С. 10 – 12.
 20. Крылов А. А.. Психология.Учебник. — М., 1999.
 21. Летцев В. М. В. В. Зеньковський – психолог і діяч // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 75 – 79.
 22. Ломов Б. Ф. Психология в системе научного знания // Хрестоматия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – С. 39 – 50.
 23. Максименко С. Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, Ваклер, 1999.- 523 с.
 24. Мироненко И.А. «Методология Б.Г.Ананьева в свете современного развития психологической науки» // Вопр. психологии.– 2007.–№5.
 25. Мороз А. В., Полташевская Е. С. Научный вклад Ю. Л. Охоровича в психологию // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 113 – 119.
 26. М'ясоїд П. А. Загальна психологія. Навч. посіб. — К.: Вища школа. — 276 с.
 27. Нариси з історії вітчизняної психології ХVІІ – ХVІІІ ст. / За ред. Г. С. Костюка. – К., 1992.
 28. Немов Р. С. Психология. Общие основы психологии. — Кн. 1. — М.: Просвещение. Владос, 1994. — 576 с.
 29. Панок, В. Г. Місце практичної психології в системі психологічного знання / В. Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2014. - N 8. - С. 5-8.
 30. Петровский А. В. Введение в психологию: Учебн. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М., 1995.
 31. Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук // ХVІІІ Международный психологический конгресс. 4 – 11 августа 1966, г. Москва. – М.: Наука, 1969. – С. 125 – 155.
 32. Практикум із загальної психології: для подвійних спеціальностей /Уклад. Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, В. В. Волошина.: — К.,2003. - 140 с.
 33. Приходько Ю. О. Нариси становення та розвитку дитячої психології: Навчальний посібник — К: НПУ ім. Драгоманова,1999. - 205 с.
 34. Психологический словарь /Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мицерекова. - М., 1996.
 35. Психология. Словарь /Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - Изд. 2-е исправл. и дополн.) — М.: Политиздат, 1990.
 36. Роменець В. А. Історія психології ХІХ-початку XX століття: Навч. посіб. — К: Вища школа, 1995. — 614 с.
 37. Сидоренко Е. П. Математические методы в психологии. – М., 2000.
 38. Солсо Р. Л. Когнитивная психология. — М., 1996.
 39. Солсо Р. Психология в ХХІ в.: к новым пределам точности // Психологический журнал. – 1996. – Т. 17. – № 4. – С. 3 – 11.
 40. Троицкий М. М. Современное учение о задачах и методах психологии // Вопросы психологии. – 1995. – № 4. – С. 93 – 107.
 41. Фресс П. О психологии будущего // Хрестоматия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – С. 50 – 56.
 42. Фридман Л. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С. 12 – 38.
 43. Шульц Дайана, Шульц Сидани Элен. История современной психологии.Спб: Питер, 1998.
 44. Ярошевский М. Г Психология в XX столетии. — М., 1974.

Тема 2.Розвиток психіки

 1. Виникнення психіки як результат еволюції матерії.
 2. Умови виникнення та загальні закономірності розвитку психіки і форм поведінки в процесі еволюції тварин.
 3. Природа та сутність психіки людини.

Практична частина заняття:

 1. Порівняйте основні властивості відображення у неживій та живій природі.
 2. Дискусія: “Чи розвиток – це будь-яка зміна?”
 3. Поняття про чутливість та подразливість.
 4. Наведіть приклади біотичних та абіотичних подразників.
 5. У чому полягає наукова проблема виникнення психіки тварин і які є варіанти її вирішення?
 6. У чому полягає наукова проблема розвитку психіки тварин і які є варіанти її вирішення?
 7. На прикладі психологічних дослідів продемонструйте, чим відрізняються нижчий та вищий рівні стадії сенсорної психіки.
 8. Наведіть приклади родової та індивідуально-мінливої форм поведінки на стадіях сенсорної та перцептивної психіки.
 9. Наведіть приклади ритуальної поведінки тварин.
 10. Порівняйте основні ознаки інстинктів, навичок та тваринного інтелекту.
 11. У чому полягає відмінність між допсихічною та психічною формами відображення на рівні живої природи?
 12. Дискусія: “Чи еволюція тваринного світу у наш час може призвести до появи нового виду живих істот?”
 13. Назвіть спільне та відмінне між психікою людини та тварини.
 14. Опишіть особливості духовного світу наших пращурів.
 15. Чим поняття “передумови” відрізняється від поняття “умови”, а поняття “умови” – від поняття “фактори”?
 16. Поясніть на прикладах основні властивості психіки людини.
 17. Чим матеріальні основи відрізняються від фізіологічних механізмів психіки?
 18. Як упродовж історії змінювались погляди на матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки людини?
 19. Шляхи розв’язання психофізіологічної проблеми.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Анатомія центральної нервової системи (спинний і головний мозок). Навч.-метод. посіб. з анатомії людини. — К. 1999. — 120 с
 2. Гроф С. За пределами мозга. 2-е изд. – М.: Изд-во Трансперсонального Ин-та, 1993. – С. 68 – 92, 146 – 153.
 3. Дубровский Д. И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований // Мозг и сознание / Отв. Ред. Д. И. Дубровский, Р. И. Кругликов. – М.: ФО СССР, 1990. – C. 3 – 31.
 4. Дубчак. О. «Адаптація ліворуких дітей»// Відкритий урок. – 2007. – №1. – C.6-9.
 5. Иванников В. Психология – наука о законах психики / В. Иванников // Популярная психология : хрестоматия : учебное пособие для студентов пединститутов / сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990. –399 с.
 6. Коул М. Культурные механизмы развития // Вопросы психологии. – 1995. – № 3. – С. 5 – 20.
 7. Крушинский Л. В. Эволюционно-генетические аспекты поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 53 – 71, 147 – 154, 239 – 244.
 8. Кудрявцев В. Т. Творческая природа психики человека // Вопросы психологии. – 1990. – № 3. – С. 113 – 120.
 9. Леонтьев А. Н. Понятие отражения и его значение для психологии // Хрестоматия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – C. 18 – 25.
 10. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 15 – 69, 219 – 271.
 11. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 272 – 292, 350 – 370.
 12. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – С. 172 – 284.
 13. Хамори Й. Долгий путь к мозгу человека. – М.: Мир, 1985. – С. 105 – 115.
 14. Шубин А.В.,Сорпионова Е.И. «Ассиметрия мозга и особенности вербальной креативности»// Вопр. психологии. – 2007.– № 4.

Тема 3.Свідомість та самосвідомість особистості

 1. Суспільно-історична обумовленість виникнення і розвитку свідомості людини. Роль праці в розвитку свідомості.
 2. Свідомість як форма відображення дійсності. Структура свідомості.
 3. Психологічний захист. Види захисту.
 4. Самосвідомість, структура самосвідомості.
 5. Самооцінка, її структура. Самооцінка і рівень домагань.
 6. Несвідоме в психіці людини.

Практична частина заняття:

 1. Порівняйте означення індивідуальної свідомості та психіки людини.
 2. Поясніть на прикладах особливості індивідуальної свідомості людини.
 3. Дискусія: “Чи тваринам може бути властива свідомість?”
 4. Чим предметна свідомість відрізняється від самосвідомості людини?
 5. Основні функції самосвідомості людини.
 6. Дискусія: “Для чого нам необхідно пізнати самих себе? Що допомагає, а що заважає самопізнанню?”
 7. Які життєві ситуації ведуть до неприйняття самого себе?
 8. Як Ви розумієте самоконтроль? Чи він піддається тренуванню?
 9. Який найкоротший шлях до самовдосконалення?
 10. Хто і як вивчав несвідоме до початку ХІХ ст.?
 11. Як називаються психологічні течії, основним предметом вивчення яких вважають несвідоме?
 12. Побудуйте схеми співвідношення понять “психіка”, “свідомість”, “несвідоме”, “підсвідоме”.
 13. Наведіть з власного досвіду приклади неусвідомлених автоматизмів, неусвідомленої установки та неусвідомлених супроводів свідомих дій.
 14. Порівняйте надсвідомі та підсвідомі психічні процеси.
 15. Дискусія: “Чи свідома форма відображення вища за несвідому?”

 

Творчі завдання

 1. Скласти психологічну самохарактеристику за планом: а) який (яка) я є; б) яким (якою) я хочу бути; в) яким (якою) я можу бути; г) що про мене думають інші; що я можу зробити, щоб стати таким, яким я хочу бути ?
 2. За методикою М.Куна дати відповідь на питання «Хто я?».

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Аллахвердов В. Сознание как парадокс. – СПб.,
 2. 2.Безант А. Изучение сознания: Вклад в психологию. – М.: Алетейа, 1997. – С. 27 – 34, 85 – 95, 120 – 145.
 3. Гундертайло Ю. Д. Особистісна міфологія // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 6 – 7. – С. 11 – 14.
 4. Корнилов А. П. Диагностика регулятивной функции самосознания // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 1. – С. 107 – 114.
 5. Пойман Э. Происхождение и развитие сознания. – М, 1998.
 6. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990.
 7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. – С. 111 – 116, 199 – 201.
 8. Шерозия А. Е. Психика. Сознание. Бессознательное. – Тбилиси: Мецниереба, 1979. – С. 17 – 104, 112 – 123, 146 – 154.
 9. Яценко Т. С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб’єкта // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 7. – С. 10 – 15.

Тема 4. Психологія особистості

1.Індивід, особистість, індивідуальність.

2. Біологічне і соціальне в особистості людини. Проблема наслідування психічних властивостей.

3. Психологічна структура особистості. Спрямованість як стрежнева характеристика особистості.

4. Активність особистості. Потреби як джерело активності.

5. Мотивація як прояв потреб особистості. Види мотивів. Рівень домагань.

6. Інтереси, ідеали та світогляд особистості як умови, що забезпечують цілісність, сталість та спрямованість особистості.

7. Теорії особистості у психології.

Практична частина заняття:

 1. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 2. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Абульханова К.А., Воловикова М. И. Психосоциальный и субъектный подходы к исследованию личности в условиях социальных изменений//Психологический журнал.–Т.27. – 2007. – №5. – С.5-14.
 2. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципи общепсихологического анализа: учебник – М: МГУ, 1990.
 3. Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посібник / С. С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.
 4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб., - 2006.
 5. Копець Л. В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Копець. – 2-е вид. – К.: Вид. дім ―Києво-Могилянська академія‖, 2008. – 458 с.
 6. Максименко С. Поняття особистості в психології // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №7. – С.1-7.
 7. Маркин В. Личность в категориальном ряду: индивид, субъект и личность, индивидуальность : психолого-акмеологический объект // Мир психологии. – 2007. - №1. – с.45-55.
 8. Носков, В. І. Структура особистості й оптимізація психогенного середовища / В. І. Носков // Практична психологія та соціальна робота. — 2002. — №3. — С.58-61. — Закінчення. Початок 2002, №2. – С. 61-62.
 9. Приходько Ю.О. Ціннісні орієнтації особистості як наукова проблема / Приходько Ю.О., Павлюченко А.А. // Наукові записки: Зб.наук.ст. - К.: НПУ, 2001.- Вип.42. - С. 21-23.
 10. Рибалка В. Концепція особистості у вітчизняній психології // Психолог. – 2003. - №4. – С.1-6.
 11. Сидоров К. Самооценка в психологии // Мир психологи 2006.- №2.- с.224-234.
 12. Хлівна О. М. Здорова особистість в світлі гуманістичної моделі А. Маслоу та акмеологічного підходу / О. М. Хлівна, Т. В. Федотова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал . – 09/2005 . – №9 . – С.1-4 .
 13. Штепа, О. С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура / О. С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний та освітньо-методичний журнал . – 09/2005 . – N9 . – С.4-8 .

Тема 5. Діяльність особистості

 1. Загальне поняття про діяльність. Зовнішня і внутрішня діяльність, їх взаємозв”язок.
 2. Структура діяльності. Дії та рухи.
 3. Усвідомлені та автоматизовані компоненти діяльності. Уміння, навички, звички та їх особливості.
 4. Навички, їх структура та закономірності вироблення. Проблема переносу та інтерференції навичок.
 5. Праця, навчання і гра як основні види людської діяльності, їх характеристика.
 6. Поняття „провідна діяльність”.

Практична частина заняття:

 1. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 2. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 

 1. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – 2-е изд. –Спб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 850 с.
 2. Чуприкова Н.Н.Система понятий общей психологии и функциональная система психической регуляции поведения и деятельности // Вопр. психологии.– 2007.–№3 .

Тема 6. Особливості спілкування особистості у соціальних групах і колективах

 1. Поняття про спілкування, зміст та засоби спілкування (вербальні та невербальні). Види спілкування.
 2. Міжособові взаємини в групах та колективах.
 3. Психологічна сумісність та її види.
 4. Структура спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна.
 5. Механізми сприйняття людини людиною: ідентифікація, рефлексія, стереотипізація.
 6. Поняття про мову та мовлення.Анатомо-фізіологічні механізми мовлення. Функції мовлення (означення, узагальнення, комунікації).
 7. Форми мовлення. Види мовлення.
 8. Три сторони комунікаії (виразна, інформаційна, волевияву).
 9. Поняття про групу. Види малих груп. Референтна група.
 10. Керівництво та лідерство в групі. Стилі лідерства.
 11. Колектив як група вищого рівня розвитку. Методи вивчення малих груп та колективів.
 12. Особливості впливу групи на особистість. Явище конформізму.
 13. Разом з викладачем проведення рольової гри «Мозковий штурм» для вирішення проблеми: «Від яких психологічних особливостей групи залежить ефективне формування особистості?».
 14. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 15. Рішення практичних задач.

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина . – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
 2. Кричевский Р. Л. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты / Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. – М. : Изд-во МГУ, 1991.
 3. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие /В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с.
 4. Осипова А. А. Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / Осипова А. А. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.

 

 

Тема 6. Особливості спілкування особистості у соціальних групах і колективах

 1. Поняття про спілкування, зміст та засоби спілкування (вербальні та невербальні). Види спілкування.
 2. Міжособові взаємини в групах та колективах.
 3. Психологічна сумісність та її види.
 4. Структура спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна.
 5. Механізми сприйняття людини людиною: ідентифікація, рефлексія, стереотипізація.
 6. Поняття про мову та мовлення.Анатомо-фізіологічні механізми мовлення. Функції мовлення (означення, узагальнення, комунікації).
 7. Форми мовлення. Види мовлення.
 8. Три сторони комунікаії (виразна, інформаційна, волевияву).
 9. Поняття про групу. Види малих груп. Референтна група.
 10. Керівництво та лідерство в групі. Стилі лідерства.
 11. Колектив як група вищого рівня розвитку. Методи вивчення малих груп та колективів.
 12. Особливості впливу групи на особистість. Явище конформізму.

Практична частина заняття:

 1. Разом з викладачем проведення рольової гри «Мозковий штурм» для вирішення проблеми: «Від яких психологічних особливостей групи залежить ефективне формування особистості?».
 2. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 3. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

  1. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина . – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
  2. Кричевский Р. Л. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты / Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. – М. : Изд-во МГУ, 1991.
  3. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие /В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с.
  4. Осипова А. А. Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / Осипова А. А. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.

Тема 7. Здібності

 1. Поняття про здібності. Здібності та задатки.
 2. Структура здібностей.
 3. Загальні та спеціальні здібності.
 4. Здібності та успішність діяльності.
 5. Обдарованість, її психологічна характеристика.
 6. Педагогічні здібності та їх характеристка.
 7. Діагностика здібностей (Методика вивчення комунікативних та організаторських здібностей, ДДО)

Практична частина заняття:

 1. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 2. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологии. - М.: Аспект Пресс, 2001.
 2. Яцюрик, А. О. Тест на визначення творчих здібностей Хорста Зіверта : авторський переклад на українську мову / А. О. Яцюрик // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2014. - № 10. –С. 16-20.

 

Тема 8. Темперамент і характер

 1. Поняття про темперамент та його типи.
 2. Фізіологічні основи темпераменту.
 3. Типи ВНД та темперамент.
 4. Сучасні підходи до психологічної характеристики типів темпераменту.
 5. Зв'язоктемпераменту та індивідуального стилю діяльності.
 6. Загальне поняття про характер та його природу.
 7. Характер та темперамент.
 8. Структура характеру.
 9. Акцентуйовані типи характеру за К.Леонгардом.

Практична частина заняття:

 1. Написання та обговорення на занятті твору-мініатюри «Особливості мого темпераменту».
 2. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 3. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Леонгард К. Акцентуированные личности / Леонгард К. – К. : Эксмо-Пресс, 2001.
 2. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологии. - М.: Аспект Пресс, 2001.
 3. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.

Тема 9. Увага

 1. Увага як вибіркова спрямованість та зосередженість психічної діяльності.
 2. Фізіологічні механізми уваги.
 3. Види уваги та їх порівняльна характеристика.
 4. Властивості уваги.

Практична частина заняття:

 1. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 2. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с.

Тема 10. Уява

 1. Поняття про уяву як специфічно людський вид діяльності.
 2. Виникнення образів уяви.
 3. Види уяви. Мрія як особливий вид уяви.
 4. Етапи творчої уяви. Відмінність образів уяви від образів сприймання та пам’яті.

Практична частина заняття:

 1. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 2. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. — М.: Смысл, 1998. — 670 с
 2. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с.

Тема 11. Відчуття і сприймання

 1. Поняття про відчуття.
 2. Анатомо-фізіологічні механізми відчуттів. Рецептори та аналізатори.
 3. Роль механізмів зворотнього зв’язкуу виникненні відчуттів.
 4. Класифікація відчуттів. Компенсаторні можливості відчуттів.
 5. Чутливість та їх виміри.Властивості та закономірності відчуттів.
 6. Сприймання як психічний процес і система перцептивних дій.
 7. Залежність сприймання від спрямованості особистості та інших психічних процесів. Сприймання та минулий досвід людини.
 8. Предметність, цілісністть, константність, вибірковість та осмисленість як основні особливості сприймання.
 9. Сприймання простору, часу і руху. Ілюзії.

Практична частина заняття:

 1. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 2. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с.
 2. Шифман Х.Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 928 с.

Тема 12. Пам'ять

 1. Поняття про пам'ять. Фізіологічний, біохімічний та психологічний підхід до розкриття механізмів пам’яті.
 2. Види памяті.
 3. Індивідуальні особливості і типи пам’яті.
 4. Процеси пам’яті. Умови, що сприяють успішному збереженню інформації.
 5. Уявлення.

 

Практична частина заняття:

 

 1. Скласти пам’ятку для учнів і для себе про те, як краще організувати запам’ятання і відтворення матеріалу.
 2. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 3. Рішення практичних задач.

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологи - СПб.: Питер, 2002. - 320 с.
 2. Максименко, С. Д. Діагностика пам'яті дитини: загальні рекомендації щодо дослідження пам'яті / С. Д. Максименко, Л. Г. Терлецька, О. П. Главник // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2014. - № 6. - С. 52-58.
 3. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / В.М. Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с.
 4. Хрестоматия по общей психологии : психология памяти / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. – 3-е изд. – М. : ЧеРо, 2002.

 

Тема 13. Мислення

 1. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Єдність мислення та мови.
 2. Логічні форми мислення.
 3. Мислення як діяльність та розв’язання мислительних задач
 4. Мислительні опреації як основні механізми мислення
 5. Види мислення.

Практична частина заняття:

Виконання творчих завдань:

 1. Підберіть з художньої літератури приклади виявлення роботи мислення героїв твору і дайте пояснення його властивостей, розкрийте зміст мислення в даному випадку.
 2. Опишіть прийоми розвитку активного самостійного мислення.
 3. Охарактеризуйте особливості власних мисленнєвих операцій та шляхи їх удосконалення.

Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.

Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 1. Магазов С.С. Когнитивные процессы и модели - М.: Издательство ЛКИ, 2007 - 248 с.
 2. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с.

Тема 14. Психологія емоцій, почуттів та волі

 1. Поняття про емоції та почуття, їх значення у житті людини.
 2. Роль почуттів у пізнавальній та практичній діяльності людини.
 3. Фізіологічні механізми почуттів. Роль кори та підкорки в їх регуляції.
 4. Основні функції емоції.
 5. Види емоцій.
 6. Форми переживання почуттів: емоції, настрій, афект, пристрасть.
 7. Вищі почуття – моральні, інтелектуальні, естетичні, праксичні як результат суспільного розвитку.
 8. Воля та вольові дії людини.
 9. Боротьба мотивів як умова виникнення та здійснення вольового акту.
 10. Види вольових дій та їх структура.
 11. Вольові якості особистості.

Практична частина заняття:

 1. Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.
 2. Рішення практичних задач.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

Базові підручники (див. список п. VIIданої програми).

Додаткові

 

 1. Ильин Е.П. Психология воли. – 2-е изд.. – СПб.: Питер, 2009. – 366 с.
 2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства.. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
 3. Чудаєва Н. В. Емоційний світ людини: навч.-метод. посібник / Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань: Софія, 2008. – 127 с.

 

Лабораторні заняття

Заняття до теми „Методи психології”

1. Проведення опитування (анкетування) на тему «Чому Ви обрали для навчання педагогічний ВНЗ?».

2. За результатами анкетування проведення бесіди, обробки та інтерпритації одержаних даних.

3. Закріплення вміння проводити спостереження за навчанням студентської групи (на основі програми Р. Бейлза).

4. Закріплення вміння визначати типи домінуючої поведінки дошкільників в ігровому спілкуванні з ровесниками (спостереження за схемою А. Залужного).

5. Формування вміння складати завдання для тестування навчальних досягнень школярів.

6. Закріплення вміння та навички діагностування розумового розвитку дітей (на матеріалі шкільного тесту розумового розвитку К. Гуревича).

7. Тренування з використання тестів з образно-вербальними завданнями (на матеріалі тесту Беннета).

8. Формування вміння застосовувати графічні проективні методики та інтерпретувати їх (на матеріалі методики "Неіснуюча тварина").

9. Закріплення вміння застосовувати та аналізувати психогеометричну методику С. Деллінгера, адаптовану А. Алексєєвим, Л. Громовою.

10. Закріплення навички використання методики завершення речень (на матеріалі методики Д. Сакса та В. Леві).

11. Формування навички проведення інтерв'ю (на матеріалі методик виявлення мотиваційної готовності до шкільного навчання).

12. Формування вміння використовувати метод узагальнення незалежних характеристик при оцінюванні якостей особистості керівника та способів управління методикою Ю. Платонова).

13. Контент-аналіз як різновид методу вивчення продуктів діяльності. Зміст основних процедур контент-аналізу.

14. Формування вміння виконувати контент-аналіз (на матеріалі методики незавершених речень Б. Форера).

15. Проведення тесту «Самооцінка психічних станів» (за Айзенком).

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 688 с.
 2. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. 4-те вид. – К.: Каравела ,2011. -280 с.
 3. Глуханюк Н.С., Дьяченко Е.В., Семенова С.Л. Практикум по общей психологии. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2006. - 224 с.
 4. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2006. – 272 с.
 5. Гудвин Д. Исследование в психологии: методы и планирование. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 558 с. (Серия "Мастера психологии").
 6. Дыгун М.А., Дыгун Е.П., Муравьева О.С., Цалко Л.В. Практикум по общей психологи для студентов педагогических спеціальностей ВУЗов. – Изд-во: Жасскон, 2007.
 7. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю. Діхтяренко, Н.В. Чудаєва, Г.О. Шулдик, Л.А. Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 8. Основы психологи. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2000. – 576 с.
 9. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяков Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2006. – 203 с.
 10. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006. – 560 с.
 11. Регуш А.Л. Практикум по наблюдению и наблюдательности. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2008. - 208 с. (Серия "Практикум по психологии").
 12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учеб. пособие. – М., 1996.
 13. Смирнов А. Практикум по общей психологии: Учебное пособие. – Изд-во Института Писхотерапии. – 2005. – 224 с.
 14. Шапарь В. Б. Практическая психология: инструментарий / В.Б.Шапарь. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 768 с.

Заняття до теми „Психологія особистості”

 1. Визначення спрямованості особистості.
 2. Символічні завдання на виявлення "соціального-Я" (ідентифікація, егоцентричність, самооцінка, сила, соціальна зацікавленість).
 3. Аналіз результатів дослідження за:

- методикою "Будинок-дерево-людина",

 

- опитувальника САН – оперативнаоцінка самопочуття, активності, настрою,

 

- "Шкала тривоги В.Г.Норакідзе".

 

- методики Ч.Д.Спілбергера. Шкала самооцінки – дослідженнярівня реактивної та особистісної тривожності.

 

- Особистісна шкала прояву тривоги (шкала Дж. Тейлора).

 

4. Ознайомлення з анкетами: «Мотиви навчальної діяльності», «Інтереси і дозвілля учнів», «Визначення мотивів навчальної діяльності (Б. Пашнєва)».

 

5. Проведення експрес-діагностики типів особистості за допомогою психогеометричного тесту Сьюзен Деллінгер.

6. Визначення власного типу особистості за допомогою тесту «КСО-ВФ».

7. Виконання тесту «Автопортрет».

8. Проведення самооцінки особистості за методикою Ольшанського Д.В.

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю. Діхтяренко, Н.В. Чудаєва, Г.О. Шулдик, Л.А. Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
 3. Ольшанський Д.В. К анализу когнитивной самооценки человека / Д.В.Ольшанський // Проблемы медицинской психологии / Под ред. А.Н.Леонтьева. – М.,1980.
 4. Психолого-педагогічна діагностика школярів / Упоряд. О. Л. Співак. — X.: Ранок-НТ, 2007. — С. 78.
 5. Психолого-педагогічна діагностика школярів / Упоряд. О. Л. Співак. — X.: Ранок-НТ, 2007. — С. 83—85.
 6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.

Заняття до теми „Спілкування у групах і колективах”

 1. Елементи тренінгу по спілкуванню.
 2. Проведення самооцінки своїх комунікативних можливостей (за І. Юсуповим).
 3. Проведення тесту Т.Лірі – вивчення стилю і структури міжособистісних стосунків, уявлення про "Я-ідеальне", ставлення до себе.
 4. Проведення методу соціометрії.
 5. Визначення психологічного клімату в колективі через оцінку значущих ситуацій.
 6. Визначення ступеню згуртованості групи.
 7. Вивчення міжособистісних стосунків у групі методом референтометрії.
 8. Вивчення міжособистісних стосунків, використавши різновидність соціометричної методики - вибір у дії («У кого більше»).
 9. За характером міжособистісних стосунків, існуючих в академгрупі, визначення типу групи, етапу її розвитку.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю. Діхтяренко, Н.В. Чудаєва, Г.О. Шулдик, Л.А. Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Коробко 0. Робота психолога з молодшими школярами: Метод, посіб. — К.: Літера ЛТД, 2006. — С. 205.
 3. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.
 4. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — М.: ВЛАДОС, 2001. — С. 474—475.

 

Заняття до теми „Здібності”

 1. Виявлення комунікативних і організаторських здібностей.
 2. Ознайомлення з тестами Г.Айзенка, Л. Гуревича, Д.Векслера для перевірки своїх здібностей.
 3. Виявлення своїх професійних нахилів (за Є.О. Клімовим).
 4. .Визначення професійної спрямованості студентів (Тест на виявлення професійної спрямованості студентів).

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Баррет Дж. Проверь себя. Тесты. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 256 с.
 2. Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.
 3. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю. Діхтяренко, Н.В. Чудаєва, Г.О. Шулдик, Л.А. Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 4. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.

 

Заняття до теми „Темперамент”

 

 1. Формування вміння виконувати методику «Психологічна характеристика темпераменту».
 2. Проведення методики «Визначення переважаючого типу темпераменту (А.Бєлов).
 3. Тест-опитувальник Г.Айзенка ЕРІ.
 4. Методика діагностики темпераменту Я.Стреляу.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / О.Н.Истратова, У.В.Эксакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 375 с.
 3. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо., 2007. – 416 с.
 4. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.

Заняття до теми „Характер”

 1. Визначення структури свого характеру, його основнікомпоненти.
 2. Визначення характеру за почерком за допомогоютестової методики.
 3. Ознайомлення з характерологічним опитувальником К.Леонгарда. Тест-опитувальник Шмішека.
 4. Визначення особливостей характеру в залежності від групикрові.
 5. Встановлення основних характерологічних тенденції особистостів залежності від надання переваги певному кольору.
 6. Якості характеру (опитувальник самооцінки Т.Лірі).

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / О.Н.Истратова, У.В.Эксакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 375 с.
 3. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо., 2007. – 416 с.
 4. Подмазін С. Тести для діагностики акцентуацій характеру підлітків / За ред. Ю. 3. Гільбуха. – К .: Науково-практичний центр «Психодіагностика та диференційоване навчання», 1999. — С. 48 — 51.
 5. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.

Заняття до теми „Методи вивчення уваги”

 1. Дослідження особливостей концентрації уваги за допомогою коректурної таблиці Б.Бурдона.
 2. Методика«Кільця Ландольта» (Є.Ландольт)
 3. Визначення стійкості уваги і динаміки працездатності (рівня сенсомоторних реакцій) за методикою«Таблиці Шульте»

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Немов Р. С. Психология. — М.: ВЛАДОС, ИМПЗ им. А. С. Грибоедова, 2001. — кн. 3. — С. 79—81.
 3. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.
 4. Увага дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. К.: Главник, 2004. С. 57—58.

Заняття до теми „Уява”

 1. Виявлення індивідуальних відмінностей відтворюючої уяви.
 2. Дослідження особливостей творчої уяви.
 3. Ознайомлення із проективним методом Г.Роршаха.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.
 3. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. М.: ВЛАДОС, 1996.

Заняття до тем „Відчуття”, „Сприймання”

 1. Сприймання як результат спільної роботи аналізаторів (експеримент з мілкими предметами). Особливості сприймання різних предметів.
 2. Характеристика процесу сприймання картини.
 3. Визначення одночасного та послідовного кольорових контрастів.
 4. Дослідження ролі аперцепції шляхом впізнавання предметів.
 5. Визначення нижнього порогу відчуття нюху.
 6. Визначення нижнього порогу відчуття дотику.
 7. Вивчення сприймання часу.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.
 3. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. — К.: Шкільний світ, 2003

Заняття до теми „ Пам'ять”

 1. Вивчення мимовільного запам”ятання слів, що мають емоційне забарвлення та нейтральних слів.
 2. Вивчення мимовільного запам”ятання методом аналізу повноти та надійності показань свідка.
 3. Дослідження опосередкованого запам”ятання методом вільного графічного асоціювання. ( Методика „Піктограмма”).
 4. Дослідження логічної та механічної пам”яті методом запам”ятання двох рядів слів.
 5. Дослідження впливу установки на запам”ятання.
 6. Ознайомлення з методиками: Тест«Чого бракує»; «Запам'ятай цифри»; «Методика діагностики слухової, зорової, моторно-слухової пам'яті»; «Дослідження обсягу смислової пам'яті».

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Немов Р. С. Психология: Учебн. для студен. пед. учеб. завед. — М.: ВЛАДОС, 2003. — кн. 3. — С. 93—95.
 3. Пам'ять дитини / Упоряд.: Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. — К.: Главник, 2004. — С. 35.
 4. Пам'ять дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. — К.: Главник, 2004. — С. 44—45.
 5. Чуб Н. В. Комплексні тести готовності дитини до школи: Навч.-метод, посіб. — X.: Основа, 2007. — С. 92—93.

Заняття до теми „Мислення”

 1. Дослідження швидкості протікання мислительного процесу.
 2. Виявлення особливостей прояву ригідності мислення при розв”язанні арифметичних задач. (Методика Ланчинса).
 3. Дослідження ролі уявлень в мислительному процесі методом вирішення практичних задач.
 4. Розв”язання творчих задач (Г.Айзенк.”Перевірте свої здібності”).
 5. Ознайомлення з тестом Амтхауера; методикою«Виокремлення суттєвих ознак поняття»(Т.Марцинківська); «Наочні ряди Дунаєвського».

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития детей. — М.,
 3. Мислення дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. — К.: Главник, 2004. — С. 40—41.

Заняття до тем „Емоції”, „Воля”

 1. Шкала оцінки значимості емоцій.
 2. Методика „Оцінка настрою”.
 3. Дослідження тривожності студентів. Методика «Тривожність студентів». (Модифікаціяопитувальника Ж.Тейлор).
 4. Тести „Рішучість”, Упевненність у собі”.
 5. Методика виміру імпульсивності.
 6. Методика „Воля і увага”.
 7. Визначення локусу суб’єктивного контролю. Тест-опитувальник, розроблений Є.Ф. Бажіним та ін.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 254 с.
 2. Ильин Е.П. Психология воли. – 2-е изд.. – СПб.: Питер, 2009. – 366 с.
 3. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.
 4. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. М.: ВЛАДОС, 1996.

4.3.         Органiзацiя самостiйної роботи студентiв

з/п

Змiст завдань для самостiйноiї роботи студентiв

Форми звiтностi

1.

Опрацюваннялекційного матеріалу.

Конспект лекцій з дисципліни

2.

Складання та ведення протягом вивчення курсу власного

термінологічного словника. У словник заносяться поняття, визначення та терміни з тем, що вивчаються.

Словник

3.

Підготовка до практичних та лабораторних занять:

- самостійне опрацювання додаткової літератури до тем лекційного курсу;

- самостійне опрацювання питань для підготовки до занять (самоконтроль засвоєння змісту лекційного курсу.

- пошук додаткових джерел інформації по темі практичного заняття в друкованому вигляді (монографії, науково-популярні видання, наукові та популярні статті) – в бібліотеках та в електронному вигляді – в мережі INTERNET та на електронних носіях (CD, DVD).

Питання для самостійного опрацювання до:

практичного заняття№1

 

 1. Зв'язок сучасної педагогічної практики з проблемами і питаннями, що розробляються в різних галузях психологічної науки.
 2. Особливості застосування методу анамнезу у психології.
 3. Характеристика методу експертних оцінок у загальній психології.
 4. Моделювання як метод психологічного дослідження та його види.
 5. Особливості використання методу самоспостереження та самозвіту.
 6. Характеристика методу контент-аналізу

 

практичного заняття№2

 

 1. Еволюція умовно-рефлекторного розуміння психіки від І. П. Павлова до сучасних психологічних концепцій: модель концептуальної рефлекторної дуги за Є. М. Соколовим; психофізіологічна поведінкова теорія К. Халла; модель функціональної системи за П. К. Анохіним; функціональні блоки мозку за А. Р. Лурією.
 2. Роль кори головного мозку і підкоркових структур в управлінні психічними процесами і станами.
 3. Проблема біологічного і соціального в розвитку психіки і поведінки людини.
 4. Основні генотипно обумовлені психологічні і поведінкові характеристики людини.
 5. Основні етапи еволюції людини у зв'язку з її психічним, соціальним і культурним розвитком.
 6. «Мова» і спілкування тварин.
 7. Еволюційні передумови виникнення людської психіки.
 8. Спільна трудова діяльність як головний чинник формування свідомої людської психіки.
 9. Елементарні і вищі психічні функції у людини. Інтелект людини.
 10. Види та особливості інтелектуальної поведінки тварин.
 11. Співвідношення між інстинктом, рефлексом і розумом.

 

практичного заняття№3

 1. Поняття свідомості, самосвідомості та ментальності.
 2. Свідомість і самосвідомість як продукт природної та соціальної еволюції людини.

практичного заняття №4

 1. Форми і методи самовиховання як фактор самовдосконалення особистості.
 2. Біогенетична і соціогенетична концепція розвитку особистості.
 3. Мотиваційні регулятори життєвого шляху людини.
 4. Розвиток і саморозвиток особистості в різних видах діяльності.
 5. Поняття життєвого шляху та проблеми особистісного розвитку людини.

 

практичного заняття №5

 

 1. Особливості системного підходу до вивчення діяльності, поведінки особистості.
 2. Основні підходи до класифікації мотивів діяльності.
 3. Порівняльна характеристика процесуальної та особистісної саморегуляції.
 4. Активність і саморегуляція як стрижневі характеристики діяльності і поведінки особистості.
 5. Характерні риси гри як одного з видів діяльності.
 6. Характерні риси навчання як виду діяльності.
 7. Умови взаємного переходу гри і праці в навчання і навпаки.

 

практичного заняття №6

 

 1. Особливості   спілкування особистості.
 2. Відмінності між мовою і мовленням.
 3. Мова як суспільно-історичне явище.
 4. Специфіка гносеологічного, семантичного, лінгвістичного і психологічного аспектів, проблеми мови і мовлення.
 5. Соціальні еталони та стереотипи як стабілізуючі фактори психіки.
 6. Взаєморозуміння — важлива умова встановлення й розвитку міжособистісних стосунків.
 7. Роль міжособистісних стосунків у функціонуванні групи.
 8. Спільна діяльність як взаємодія.
 9. Група і її роль у розвитку людини як особистості.
 10. Психологічні механізми сприймання людьми один одного.
 11. Психологічні прояви співчуття особистості в групі.

 

практичного заняття7

 

 1. Якісна та кількісна характеристика здібностей.
 2. Співвідношення здібностей і задатків людини.
 3. Взаємодія та взаємокомпенсація здібностей.
 4. Природа індивідуальних психологічних відмінностей людей за здібностями.
 5. Умови та передумови формування людських здібностей.
 6. Умови, фактори, особливості раннього розвитку і вияву загальних та спеціальних здібностей у дітей.
 7. Міжстатеві відмінності у здібностях та їх наукове пояснення.

 

практичного заняття 8

 

 1. Психологічні особливості та властивості типів темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік).
 2. Вплив типу темпераменту на формування екстравертованих чи інтровертованих поведінкових характеристик людини.
 3. Темперамент як основа для формування певних особистісних рис людини (вразливість, емоційність, тривожність, імпульсивність тощо).
 4. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль та ефективність діяльності людини.
 5. Вікові особливості та основні умови і механізми формування характеру.
 6. Вплив темпераменту на формування рис характеру особистості.
 7. Сензитивний період для становлення і розвитку позитивних рис характеру.
 8. Психофізіологічні та соціальні проблеми профілактики та корекції негативних рис характеру особистості.
 9. Екстравертованість та інтровертованість як прояв певних рис характеру.

 

практичного заняття№9

 

 1. Функції уваги в навчально-виховному процесі.
 2. Умови ефективного формування уважності; способи організації і керування увагою учнів.
 3. Вікові та індивідуальні особливості уваги, умови розвитку післядовільної уваги в юнацькому віці.
 4. «Нижчі» і «вищі» форми уваги, етапи розвитку уваги у дітей.

 

практичного заняття№10

 

 1. Зв'язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього середовища організму.
 2. Психофізіологічні механізми формування відчуттів.
 3. Зміна чутливості аналізаторів та її причини.
 4. Спільне та відмінне у сприйняттях та відчуттях, їхня роль у життєдіяльності людини.
 5. Зв'язок сприймання та моторики людини.
 6. Активний характер відчуттів і сприймань у взаємодії людини із середовищем.

 

практичного заняття№11

 

 1. Розвиток пам'яті у філо- й онтогенезі.
 2. Фактори, що впливають на розвиток пам'яті.
 3. Особистість, пам'ять і мотивація.
 4. Порушення пам'яті та їхні наслідки.

 

практичного заняття№12

 

 1. Проблема генетичного зв'язку мислення і мовлення. Мовлення як матеріальна основа мислення.
 2. Альтернативні підходи до розвитку мислення.
 3. Зв'язок між коефіцієнтом інтелекту і життєвими успіхами.
 4. Поняття штучного інтелекту: проблема створення і функціонування.
 5. Особистісні властивості творчої людини: проблеми і шляхи розвитку творчого мислення.
 6. Концепції розвитку мислення в онтогенезі.

 

 

практичного заняття№13

 

 1. Роль уяви в житті та професійній діяльності людини.
 2. Становлення творчої професійної діяльності, співвідношення творчості і професіоналізму.
 3. Психологічні особливості спільної творчої діяльності.
 4. Уява та індивідуальна творчість.
 5. Використання продуктів уяви в особистісних та проективних тестах.
 6. Вплив уяви на стан організму.

 

 

практичного заняття№14

 

 1. Зв'язок емоцій і почуттів з потребами людини.
 2. Емоції, почуття та людська індивідуальність.
 3. Роль емоцій і почуттів у сфері людських взаємин.
 4. Вияв емоцій та почуттів в художній творчості.
 5. Зв'язок моторики з емоційною сферою людини.
 6. Вплив органічних станів людини на її емоції та почуття.
 7. Значення волі в організації діяльності і спілкування людини.
 8. Зв'язок вольової регуляції поведінки з боротьбою мотивів, потребами і цілями людини.
 9. Воля і рефлексія.
 10. Проблема взаємозв'язку високого рівня свідомості та «сили волі» особистості.
 11. Умови розвитку і формування та особливості виховання вольової активності людини.
 12. Розлади складної вольової дії: чинники і наслідки.

Виступ, доповнення на занятті

4.

Підготовка доповідей, повідомлень на практичне заняття.

До практичного заняття1

-      Класифікація основних проблем і наук про людину.

-         Психологія в системі наук.

-        Становлення психології як науки про сутність і закономірності розвитку психіки; завдання психології.

-         Основні галузі психології.

-  Основні форми прояву психіки та їхній взаємозв'язок (психічні процеси, стани, властивості).

- Природничонаукові основи психології: анатомічний субстрат психіки; рефлекторна природа психічного відображення; функції психіки та їх представлення в головному мозку.

-       Відображальна і регулятивна функція психіки.

-        Механізми саморегуляції поведінки. Істотні ознаки соціального відображення.

-             Генетичні основи психіки і поведінки.

-             Проблеми методу дослідження в психології.

-             Основні етапи психологічного дослідження.

-             Метод спостереження та його види.

-             Методи опитування.

-             Діагностичні методи: тест та його види.

-             Експеримент, види експерименту.

До практичного заняття№2

-        Допсихічні форми відображення у неживій та живій природі.

-      Розвиток психічних форм відображення та поведінки тварин.

-      Матеріалістичне й ідеалістичне розуміння сутності та походження психіки.

-        Нервова система, її виникнення, вдосконалення та роль у розвитку форм відображення у філогенезі.

-      Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки.

-     Відмінності психіки людини від психіки тварин.

До практичного заняття№3

-          Характеристика індивідуальної свідомості людини

-          Суспільно-історичний характер свідомості. Культурно-історична парадигма Л. С. Виготського.

-          Свідомість та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

-          Роль знакових систем, предметів матеріальної і духовної культури у розвитку вищих психічних функцій людини.

-             Самосвідомість та «Я-концепція» особистості.

До практичного заняття№4

-             Індивід, особистість, індивідуальність.

-             Класифікація типів та природа особистості у психологічних теоріях.

-             Структура особистості (А. В. Петровський, К. К. Платонов, 3. Фройд.).

-             Формування та розвиток особистості: періодизація Д. Б. Ельконіна.

-             Стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном.

-             Проблеми особистісного зростання.

-             Сучасні підходи українських та російських психологів до розгляду структури особистості.

-            

До практичного заняття5

-             Основні характеристики активності і діяльності.

-             Головні відмінності діяльності людини від активності тварин.

-             Структура діяльності та активності.

-             Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності.

-             Види діяльності, їхня характеристика.

-             Освоєння та перетворення діяльності в процесі її розвитку.

-             Діяльність і особистість.

До практичного заняття№6

-             Вербальні і невербальні засоби спілкування.

-             Фізіологічні механізми мовної діяльності.

-             Види та функції мови і мовлення.

-             Функції і форми спілкування.

-             Умови, шляхи і прийоми розвитку мовлення та оволодіння навичками спілкування.

-             Основні стилі спілкування та їхня ефективність у різних видах діяльності.

-             Психологічні механізми міжособистісних стосунків.

-             Міжособистісні стосунки як основа соціалізації особистості.

-             Характеристика функцій спілкування.

-             Кризи і конфлікти в житті людини.

-             Класифікація груп, їхня характеристика.

-             Взаємовпливи в групі.

До практичного заняття№7

-             Поняття про здібності, їхня фізіологічна основа.

-             Структура та види здібностей.

-             Співвідношення та якісна характеристика понять: геніальність, обдарованість, талант і майстерність.

До практичного заняття8

-          Поняття про темперамент як сукупність індивідуальних проявів динаміки психічної діяльності людей.

-          Історія розвитку та становлення вчення про темперамент.

-          Фізіологічна основа темпераменту та характеристика чотирьох основних типів нервової системи за І. П. Павловим.

-          Характеристика типів темпераменту за Б. М.Тепловим, В. Д. Небиліциним.

-          Психологічні особливості та властивості типів темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік).

-          Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності людини.

-          Поняття про характер. Природна основа та соціальні впливи на формування характеру.

-          Структура та характеристика провідних рис характеру людини.

-          Вчинок і формування провідних рис характеру особистості.

До практичного заняття№9

-          Поняття про увагу, її фізіологічну основу.

-          Роль та значення уваги в житті і діяльності людини. Функції уваги.

-          Види уваги, їхня характеристика.

-          Властивості уваги та особливості їх взаємодії.

До практичного заняття№10

-          Поняття про відчуття. Значення відчуттів у житті людини, їх походження.

-          Фізіологічні основи відчуттів. Фізичні властивості середовища, які породжують відчуття різної модальності.

-          Класифікація та види відчуттів і їхня характеристика.

-          Закономірності та властивості відчуттів.

-          Поняття про сприймання, його фізіологічна основа.

-          Властивості та індивідуальні особливості сприймання.

-          Класифікація та види сприйняттів. Сприймання та спостереження.

До практичного заняття№11

-             Поняття про пам'ять. Роль та місце пам'яті в системі психічних процесів.

-             Фізіологічні та біохімічні процеси пам'яті.

-             Класифікація та різновиди пам'яті. Взаємозв'язок і взаємодія різних видів пам'яті.

-             Процеси та індивідуальні особливості пам'яті. Кількісні та якісні характеристики пам'яті.

До практичного заняття№12

-             Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності.

-             Основні теорії мислення. Концепції розвитку мислення в онтогенезі.

-             Мислительні процеси та операції, їхня характеристика.

-             Види мислення, їхні особливості та характер взаємодії.

-             Індивідуальні особливості мислення.

-             Основні етапи процесу вирішення мисленнєвих задач. Проблемна ситуація і задача

До практичного заняття№13

-             Поняття про уяву. Її фізіологічна основа.

-             Процеси створення образів уяви.

-             Класифікація і види уяви.

-             Функції та індивідуальні особливості уяви.

-             Розвиток та виховання уяви у дітей.

До практичного заняття№14

-          Поняття про емоції та почуття, їхня фізіологічна основа.

-          Теорії емоцій.

-          Види емоцій і почуттів, їхня характеристика.

-          Загальні властивості емоцій і почуттів.

-          Форми переживання емоцій і почуттів.

-             Поняття про волю. Основні ознаки волі як психічного явища.

-             Функції волі: емоційно-вольова регуляція поведінки.

-             Воля як вища психічна функція. Структура простого та складного вольового акту.

-             Класифікація та характеристика базальних і системних вольових якостей.

Усна доповідь, повідомлення на занятті

5.

Підготовка рефератів.

Орієновна тематика

-             Основні етапи становлення та розвитку психології.

-             Розвиток психології в СРСР та в Україні.

-             Значення психологічних знань для педагогічної теорії і практики.

-             Походження та історичний розвиток психіки тварин

-             Тлумачення поняття свідомості та самосвідомості у провідних психологічних теоріях.

-             Змінені стани свідомості: медитація, гіпноз, вплив наркотичних препаратів та ін. Можливі механізми їх пояснення.

-             Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного відображення.

-             Вивчення свідомості людини у провідних психологічних течіях початку ХХ ст.: біхевіоризмі, психоаналізі та ґештальтпсихології.

-             Проблеми кібернетичного моделювання особистості.

-             Психологічна характеристика творчої особистості (на прикладі видатних діячів науки, техніки, культури).

-             Психологічна характеристика власної особистості.

-             Сензитивні періоди і їхні коди (числа Фібоначчі).

-             Особливості, шляхи, прийоми і способи формування успішного педагогічного спілкування.

-             Особистісне спілкування вчителя й учнів як один із аспектів педагогічної майстерності.

-             Принципи класифікацій та шляхи вирішення конфліктних ситуацій.

-             Психологічні механізми та основні етапи соціалізації особистості.

-             Особливості виховання і навчання дітей різного віку залежно від типу темпераменту.

-             Конституційні теорії темпераменту (Кречмер, Шелдон, Сіге).

-             Психолого-педагогічний підхід до обдарованих дітей.

-             Основні типи акцентуацій рис характеру. Аналіз їхнього впливу на поведінку і діяльність людини.

-             Характер, поведінка й учбова діяльність учня.

-             Проблема формування та розвитку здібностей у дітей різного віку.

-             Механізми, прийоми, способи прискореного   розвитку людських здібностей.

-             Паранормальні явища: можливі механізми та природа їх прояву.

-             Особливості професійної спостережливості вчителя.

-             Розвиток сенсорної культури особистості.

-             Найважливіші теорії пам'яті в психологічній науці.

-             Розвиток пам'яті у дітей. Індивідуальні особливості пам'яті і здібності людини.

-             Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращання пам'яті.

-             Основні теорії мислення.

-             Поняття інтелекту за Дж. Гілфордом. Тести інтелекту та коефіцієнт інтелекту.

-             Стимулювання розвитку мислення за допомогою техніки «брейнстормінга».

-             Тест Д. Векслера: особливості застосування.

-             Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу.

-             Поняття «інсайт», особливості його виникнення та вияву.

-             Уява і засоби психотерапевтичного впливу.

-             Теорії емоцій, характеристика цих теорій.

-             Розвиток та формування емоційної сфери дітей.

-             Теорії волі і її природа.

-             Психолого-філософський аналіз проблеми «свободи волі» як усвідомленої необхідності.

-             Дитячі ігри та їхня роль у розвитку волі людини.

Реферат

6.

Складання анкети.

Текст анкети

7.

Проведення методики “Кінетичний малюнок сімї”.

Малюнок, інтерпритація малюнка

8.

Пошук інформаційних джерел із психодіагностичними методиками, їх проведення та оформлення результатів дослідження за темами лабораторних занять

Тека із психодіагностичним інструментарієм та   інтерпритацією результатів дослідження

9.

Опрацювання статей. Підготовка конспектів – першоджерел.

Конспект першоджерела

10.

Розширення кола використовуваних джерел: використання науково популярних фільмів, телепередач, аудіо записів, художніх фільмів – з обов’язковим записом на електронні носії та анотуванням щодо змісту і можливостей використання.

Запис на електронному носії та анотація

11.

Підготовка до модульного контролю № 1, 2, 3.

Відповіді на тестові запитання модульних контролей

12.

Підготовка до екзамену

Відповіді на екзаменаційні білети

У допомогу студентам у їх самостійній роботі викладач проводить індивідуальні консультації з дисципліни.

Рекомендованi iнформацiйнi джерела

V. Контроль якостi знань студентiв

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю.

5.1.         Форми i методи поточного контролю

Поточний контроль здійснюється періодично в межах поточних навчальних тем та має навчальний характер. Використовується:

-          Усне опитування на практичних, лабораторних заняттях.

-          Аналіз доповідей, повідомлень, конспектів першоджерел та рефератів.

-          Аналіз виконаних завдань самостійної роботи.

-          Фронтальне опитування з основних понять теми.

Поточний контроль передбачає застосування проміжного контролю.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в рамках навчальної дисципліни наприкінці вивчення окремого модуля. Модульний контроль проводиться у формі тестування.

 

Модульний контроль №1

" Введення в загальну психологію"

 1. Чи згодні ви з твердженням, що всю різноманітність психічного життя людини можна звести до трьох груп психічних явищ?

А) так;

Б) ні.

      2. Чи можна стверджувати, що головним завданням психології як науки є встановлення психологічних закономірностей у психічній діяльності?

А) так;

Б) ні.

     3. Чи згодні ви з твердженням, що тільки півкулі головного мозку можуть бути органом психічної діяльності?

А) так;

Б) ні.

     4. Чи можна стверджувати, що психічна діяльність виникла як механізм активного відображення дійсності живими істотами?

А) так;

Б) ні.

     5. Чи достатньою є така характеристика свідомості: Свідомість - це вища форма психіки, що сформувалася в процесі суспільно-історичного розвитку людини?

А) так;

Б) ні.

     6. Чи завжди застосування методів дослідження повинно базуватися на певних принципах?

А) так;

Б) ні.

     7. Чи всі сфери психіки людини дає можливість вивчати метод аналізу продуктів діяльності?

А) так;

Б) ні.

     8. Чи правильно названа послідовність етапів розвитку нервової системи: дифузна, ланцюжкова, вузлова, ганглієва, цереброспінальна?

А) так;

Б) ні.

 

     9. Чи правильно названа послідовність етапів розвитку психіки: подразлівість, чутливість, научіння, інстинкт, інтелектуальна діяльність, свідомість?

 

А) так;

 

Б) ні.

     10. Чи можна стверджувати, що сутність відмінностей психік людини і тварини полягає в тому, що для останньої це механізм пристосування до реальних умов життя, а для першої - інструмент перетворення світу з метою максимального задоволення своїх потреб?

А) так;

Б) ні.

 

 

Модульний контроль №2

"Особистість в діяльності та спілкуванні у групах і колективах. Індивідуально- психологічні властивості особистості"

 

1. Кожну людину можна назвати особистістю?

А) так;

Б) ні.

2. За пірамідою А. Маслоу потреби у визнанні та оцінці займають найвище місце.

А) так;

Б) ні.

3. Фізіологічним підґрунтям темпераменту є тип вищої нервової діяльності?

А) так;

Б) ні.

4. Який тип темпераменту характеризується низьким рівнем нервово-психічної активності, значною емоційною реактивністю, стриманістю та приглушеністю моторики й мовлення, глибиною і стійкістю почуттів при слабкому зовнішньому їх виявленні?

А) холеричний;

Б) флегматичний;

В) меланхолічний;

Г) сангвінічний.

5. Людина народжується з певними рисами характеру?

А) так;

Б) ні.

6. Якому типові акцентуації характеру властиві надмірна чутливість, лякливість, вразливість?

А) інтровертному;

Б) некерованому;

В) неврастенічному;

Г) екстравертному;

Д) сензитивному;

Є) демонстративному.

7. Здібності передаються спадково?

А) так;

Б) ні.

8. Задатки є обов'язковою передумовою здібностей?

А) так;

Б) ні.

9. Система домінуючих мотивів визначає спрямованість особистості?

А) так;

Б) ні.

10. Інтереси визначаються тільки індивідуальними умовами життя особистості?

А) так;

Б) ні.

11. Чи можна стверджувати, що різні види діяльності - це продукти суспільного буття людей?

А) так;

Б) ні.

12. Чи можлива діяльність без чіткого уявлення про її мету?

А) так;

Б) ні.

13. Чи завжди людська діяльність опосередковується суспільним досвідом?

А) так;

Б) ні.

14. Чи відповідає наведена послідовність компонентів діяльності реальній логіці її розгортання: актуалізація проблеми, усвідомлення мети, формування програми дій, визначення способу дій, реальне виконання дій, коригування дій, результат?

А) так;

Б) ні.

15. Чи завжди соціальний досвід є необхідною умовою виконання діяльності?

А) так;

Б) ні.

16. Чи завжди завершеність спілкування є необхідною умовою взаєморозуміння?

А) так;

Б) ні.

17. Чи правильно наведена класифікація груп: велика, мала, реальна, умовна, референтна, офіційна, неофіційна, формальна, неформальна, колектив?

А) так;

Б) ні.

18. Чи можна стверджувати, що виникнення мови - це закономірний продукт суспільного буття людей та їхньої діяльності?

А) так;

Б) ні.

19. Чи правильним є твердження, що без мови не може бути власне людського поняттєвого мислення?

А) так;

Б) ні.

20. Чи можна стверджувати, що мова і мовлення - тотожні?

А) так;

Б) ні.

Модульний контроль №3

“Пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси ”

 1. Відчуття дають інформацію про зміни у власному тілі.

А)так;

Б) ні.

 1. Відчуття є умовою психічного розвитку людини.

А)так;

Б) ні.

 1. Ці відчуття сигналізують про стан обмінних процесів, роботу внутрішніх органів, стан організму в цілому.

А) пропріоцептивні;

Б) інтероцептивні;

В) екстероцептивні;

Г) контактні;

Д) дистантні.

 1. Чутливість аналізаторів є постійною величиною.

А)так;

Б) ні.

 1. Сприймання з’являється пізніше відчуттів і розвивається на їхньому грунті.

А)так;

Б) ні.

 1. Властивість сприймання, яка полягає у відносній незалежності перцептивного, головним чином зорового образу від умов, у яких перебуває предмет сприймання.

А) предметність;

Б) цілісність;

В) структурність;

Г) константність;

Д) осмисленість.

 1. На якій стадії становлення образу сприймання об’єкт упізнається і його образ набуває ознак предметності й усвідомленості?

А) на стадії розрізнення розміщення обєкта в просторі;

Б) на стадії мигтіння контуру, що простежується при наближенні спостерігача до обєкта чи збільшення часу розглядання останнього ;

В) на стадії відображення різких зсувів кривизни;

Г) на стадії глобально-адекватного відображення форми без чіткого розрізнення деталей;

Д) на стадії досягнення цілковитої адекватності образу сприймання обєкта.

 1. Вид сприймання, у якому відсутній конкретний фізичний подразник та відповідний аналізатор:

А) сприймання простору;

Б) сприймання віддаленості в глибину;

Г) сприймання розміру;

Д) сприймання напрямку;

Е) сприймання часу;

Ж) сприймання руху.

 1. Увага має свій предмет пізнання:

А) так;

Б) ні.

 1. Фізіологічний механізм уваги полягає в концентрації збудження, викликаного об’єктивними зовнішніми чи внутрішніми подразниками, у певних ділянках кори головного мозку.

А) так;

Б) ні.

 1. При якому виді уваги провідна роль належить другій сигнальній системі?

А) мимовільній;

Б) довільній;

В) післядовільній.

 1. Властивість уваги, яка допомагає особистості орієнтуватися в навколишній дійсності, швидко приступати до виконання нових завдань:

А) концентрація;

Б) стійкість;

В) переключення;

Г) розподіл;

Д) обсяг.

 1. Однією з причин неуважності є відсутність знань:

А) так;

Б) ні.

 1. Цей процес пам’яті пов’язаний із накопиченням індивідуального досвіду:

А) запамятовування;

Б) зберігання;

В) забування;

Г) відтворення.

 1. Розвязуючи математичну задачу, учень повинен утримувати в памяті окремі проміжні результати, які йому зовсім не потрібні після розвязання. Такий вид памяті дістав назву:

А) рухової;

Б) емоційної;

В) образної;

Г) словесно-логічної;

Д) короткочасної;

Є) оперативної;

Ж) довгочасної;

З) мимовільної;

І) довільної;

К) смислової;

Л) механічної.

 1. Мислення як процес відбувається тільки завдяки мисленевим діям:

А) так;

Б) ні.

 1. Чи всі мисленеві операції перелічені: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація?

А) так;

Б) ні.

 1. За допомогою якої мислительної операції відбувається виділення одних властивостей обєкта мислення серед інших?

А) аналізу;

Б) синтезу;

В) порівняння;

Г) абстрагування;

Д) узагальнення;

Є) класифікації;

Ж) систематизації.

 1. Який вид мислення втілюється в поняттях, судженнях, умовиводах?

А)наочно-дійове;

Б) наочно-образне;

В) словесно-логічне.

20. За характером розвязуваних завдань мислення поділяється на:

А) теоретичне та практичне;

Б) дискурсивне та інтуїтивне;

В) репродуктивне та продуктивне.

21.Уява завжди базується на знаннях:

А) так;

Б) ні.

22.До якого виду уяви відносять сновидіння, ілюзії?

А) пасивної;

Б) активної;

В) репродуктивної;

Г) творчої;

Д) мрії.

23. На базі якого прийому уяви створюються шаржі та карикатури?

А) аглютинації;

Б) схематизації;

В) гіперболізації;

Г) типізації;

Д) загострення.

24. Які вольові дії виникають лише в умовах конфлікту між бажаною метою і небажаними умовами та наслідками цієї дії?

А) довільні;

Б) власне вольові.

25. Воля невід’ємна від свідомості, від свідомих дій.

А)так;

Б) ні.

26. Емоції це:

А) стійке й узагальнене ставлення до обєктів;

Б) відображення ситуаційного ставлення людини до певних обєктів.

27. Можливість ідеї постійно, впродовж тривалого часу викликати сильну емоційну реакцію називають:

А) афектом;

Б) настроєм;

В) пристрастю;

Г) стресом.

28. Предметні почуття поділяються на

А) інтелектуальні;

Б) знакові;

В) моральні;

Г) світоглядні;

Д) естетичні.

29. В яких почуттях втілюється ставлення людини до людини й суспільства?

А) в інтелектуальних;

Б) в естетичних;

В) в моральних.

30. Чи всі названі етапи розвитку складної вольової дії: потяг, бажання, боротьба мотивів, прийняття рішення, дія виконання?

А)так;

Б) ні.

Підсумковий контроль проводиться у І та ІІ семестрі у формі екзамену.

Питання до екзамену

 1. Визначення психології як науки.
 2. Предмет психології та її завдання.
 3. Природа і сутність психіки.
 4. Сучасна психологія і її місце в системі наук.
 5. Головні напрямки сучасної психології.
 6. Загальні галузі психології.
 7. Поняття методології і методу психологічних досліджень.
 8. Основні етапи психологічного дослідження.
 9. Вимоги до проведення психологічного дослідження.
 10. Головні методи психології.
 11. Додаткові методи психології.
 12. Будова і діяльність нервової системи.
 13. Поняття аналізатора, його структура.
 14. Роль кори головного мозку і підкоркових структур в управлінні психічними процесами і станами.                                              
 15. Основні закономірності вищої нервової діяльності.
 16. Етапи розвитку нервової системи.
 17. Поняття про психіку, її функції.
 18. Етапи розвитку психіки.
 19. Особливості психічного відображення.
 20. Розвиток психіки тварин.
 21. Відмінності психіки людини від психіки тварин.
 22. Біологічні передумови виникнення свідомості людини.
 23. Свідомість як форма відображення людиною дійсності. Структура свідомості.
 24. Несвідоме, його прояв у психічних процесах, властивостях та станах людини.
 25. Самосвідомість особистості. Я-концепція та образ Я.
 26. Поняття особистості.
 27. Характеристика різних підходів до визначення особистості.
 28. Типи особистості.
 29. Індивід, особистість та індивідуальність. Індивідні та особистісні якості людини.
 30. Основні параметри особистості: сталість, єдність та активність. Спрямованість особистості як стало домінуюча система мотивів.
 31. Установки та прагнення. Ідеали, переконання, світогляд особистості.
 32. Структура особистості.
 33. Соціалазація особистості, основні її механізми.
 34. Поняття про діяльність.
 35. Структура діяльності.
 36. Засоби діяльності і процес їх засвоєння.
 37. Основні види діяльності
 38. Поняття про спілкування. Зміст спілкування.
 39. Засоби спілкування.
 40. Поняття про мову та її функції.
 41. Структура мови.
 42. Види мовлення.
 43. Функції спілкування.
 44. Рівні спілкування.
 45. Види спілкування.
 46. Сторони спілкування.
 47. Механізми сприйняття людини людиною: ідентифікація, рефлексія, стереотипізація.
 48. Методи вивчення спілкування.
 49. Поняття про групи та їх різновиди.
 50. Поняття про колектив у психології.
 51. Міжособові стосунки в групах і колективах.
 52. Психологічна сумісність і конфлікт у між особових стосунках.
 53. Поняття про здібності.
 54. Структура здібностей.
 55. Види здібностей.
 56. Умови розвитку здібностей.
 57. Поняття обдарованості.
 58. Індивідуальні відмінності у здібностях людей.
 59. Поняття про темперамент.
 60. Фізіологічні основи темпераменту.
 61. Психологічна характеристика темпераменту.
 62. Типологія темпераментів.
 63. Зв’язок темпераменту та індивідуального стилю діяльності.
 64. Поняття про характер.
 65. Природа характеру.
 66. Структура характеру.
 67. Риси характеру та закономірні зв’язки між ними.
 68. Типологія характерів.
 69. Зв’язок характеру з темпераментом, волею, мотивацією поведінки.
 70. Поняття про увагу.
 71. Фізіологічні основи уваги.
 72. Види і форми уваги.
 73. Властивості уваги.
 74. Методи вивчення уваги.
 75. Поняття про відчуття.
 76. Фізіологічні основи відчуттів.
 77. Види відчуттів і їх класифікація.
 78. Властивості відчуттів.
 79. Зв’язок відчуттів із діяльністю.
 80. Поняття про сприймання.
 81. Фізіологічні основи сприймань.
 82. Види сприймань.
 83. Властивості сприймань.
 84. Поняття про память.
 85. Види пам’яті.
 86. Характеристика процесів пам’яті.
 87. Індивідуальні особливості пам’яті.
 88. Умови продуктивності мимовільного, довільного запам’ятовування.
 89. Уявлення пам’яті, їх характерні особливості.
 90. Поняття про мислення.
 91. Теорії мислення.
 92. Розумові дії та мислительні операції.
 93. Форми мислення.
 94. Види мислення.
 95. Індивідуальні особливості мислення.
 96. Поняття про уяву.
 97. Фізіологічні основи уяви.
 98. Процес створення образів уяви.
 99. Види уяви.
 100. Роль фантазії в ігровій діяльності дитини та творчій діяльності дорослого.
 101. Поняття про емоції і почуття.
 102. Фізіологічні основи почуттів.
 103. Функції емоцій.
 104. Теорії емоцій.
 105. Форми переживання почуттів.
 106. Вищі почуття, їх види.
 107. Поняття про волю.
 108. Підходи і тенденції розвитку уявлень про волю.
 109. Структура і види вольових дій.
 110. Функції волі.
 111. Різновиди вольових дій.
 112. Характеристика і види вольового зусилля.
 113. Вольові якості особистості і умови та шляхи їх розвитку.
 1. 3 Критерiї оцiнювання знань студентiв

Контроль успіності студентів із врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводяться відповідно до тематичного плану.

Підсумкова оцінка за опанування курсувизначається як середньоарифметична від поточного та підсумкового оцінювання (екзамену). Зокрема, за виконання завдань поточного контролю студент може набрати 0-100 балів, за виконання завдань підсумкового контрою (екзамену) також 0-100 балів.

Система рейтингових балів поточного контролю представлені в таблицях 5.3.1. та 5.3.2.

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних і лабораторних заняттях, бали за виконання самостійної роботи і бали за складання модульного контролю.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою обговорюються та захищаються під час практичних занять.

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля. Виконання тестових завдань модульного контролю здійснюється в режимі комп”ютерної діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.

6.2.1.Розподіл балів за поточну успішність на І семестр

Вид контролю/Кількість контрольних заходів за семестр

Максимальна кількість балів за один вид контролю

Загальна сума балів

І Модуль

До 28,5 балів

Контроль на аудиторних заняттях:

-практичних/3 заняття

-лабораторних/3 заняття

До 3 балів

До 1,5 балів

До 13,5 балів

Контроль самостійної роботи:

-          складання анкети

До 5 балів

До 5 балів

Модульний контроль:

-          виконання контрольних тестів

До 10 балів

До 10 балів

ІІ Модуль

До 71,5 балів

Контроль на аудиторних заняттях:

-практичних/ 6 заняття

-лабораторних/ 9 заняття

До 3 балів

До 1,5 балів

До 31,5 балів

Контроль самостійної роботи:

-          написання і захист реферату за заданою тематикою

-          ведення словника

-          опрацювання статей, підготовка конспектів – першоджерел

До 5 балів

До 5 балів

До 10 балів

До 20 балів

Модульний контроль:

-          виконання контрольних тестів

До 20 балів

До 20 балів

РАЗОМ:

До 100 балів

 1. 6.2.2.Розподіл балів за поточну успішність на ІІ семестр

Вид контролю/Кількість контрольних заходів за семестр

Максимальна кількість балів за один вид контролю

Загальна сума балів

ІІІ Модуль

До 100 балів

Контроль на аудиторних заняттях:

-практичних/ 6 заняття

-лабораторних/ 9 заняття

До 3 балів

До 3 балів

До 45 балів

Модульний контроль:

-          виконання контрольних тестів

До 10 балів

До 30 балів

Контроль самостійної роботи:

-          проведення методики «Кінетичний малюнок сім’ї»

-          написання і захист реферату за заданою тематикою

-          ведення словника

-          опрацювання статей, підготовка конспектів – першоджерел

До 5 балів

До 5 білів

До 5 балів

До 10балів

До 25 балів

РАЗОМ:

До 100 балів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів під час підсумкового контролю ( екзамен)

Оцінювання навчальних досягнень студентів на екзамені здійснюється викладачем за традиційною чотирибаловою національною шкалою, підсумковий бал визначається як середньоарифметичне набраних оцінок із коефіцієнтом 20 (за умови виконання студентом усіх видів завдань підсумкової роботи з позитивними оцінками). Невиконання завдань певного виду контролю або виконання його з оцінкою «незадовільно» зараховується як 0.

Екзаменаційний білет складається із 2-х теоретичних запитань і 3-х тестових завдань.

Оцінка за теоретичне питання та тестове завдання екзаменаційного білета виставляється згідно з існуючим положенням за чотирибальною системою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Критерії оцінювання відповідей студентів на теоретичне питання

              

«Відмінно» виставляється студенту, який безпомилково, в логічній послідовності й ґрунтовно дає письмово повну, розгорнуту відповідь на запропоноване йому запитанняекзаменаційного білету, демонструє чітке володіння понятійним апаратом.

«Добре» виставляється студенту, який виявив повні знання із поставленого запитання, володіє понятійним апаратом, але припускається логічної непослідовності, допускає деякі неточності.

«Задовільно» отримує студент, який дає загалом правильну відповідь на поставлене питанняекзаменаційного білету, показує достатній рівень знань, але припускається помилок, неточності у використанні понятійного апарату, дає недостатньо обґрунтовану відповідь. Недостатньо чітко та обгрунтованно письмово відповідає на запитання білету.

«Незадовільно» виставляється студенту, який письмово дає неправильну, неповну відповідь на питанняекзаменаційного білету, або не дає її зовсім, припускається глибоких помилок під час відповіді.

Критерії оцінювання відповідей студентів на тестові завдання

За три тестові завдання екзаменаційного білета студент отримує одну оцінку згідно з існуючим положенням за чотирибальною системою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

«Відмінно» виставляється студенту, який правильно відповів на три тестові завданняекзаменаційного білету.

«Добре» виставляється студенту, який правильно відповів на два тестові завданняекзаменаційного білету.

«Задовільно» отримує студент, який правильно відповів на одне тестове завданняекзаменаційного білету.

«Незадовільно» виставляється студенту, який не дав відповіді на жодне тестове завданняекзаменаційного білету.

Якщо за виконання завдань екзаменаційного білету студент одержав: 4, 5, 4, то середньоарифметична оцінка за підсумковий контроль буде (4+5+4): 3 = 4,3, а з коефіцієнтом 20 - це буде 86 балів.

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:

Оцінка за 100-бальною шкалою університету

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою EСТS

Диференційована оцінка

Оцінка у формі заліку

90-100

(творчий рівень)

5

(відмінно)

Зараховано

А

80-89

(високий рівень)

4

(добре)

В

70 -79

(достатній рівень)

С

65 – 69

(задовільний рівень)

3

(задовільно)

D

60-64

(задовільний рівень)

Е

35-59

(низький рівень)

2

(незадовільно з можливістю повторного складання)

Не зараховано – з можливістю повторного складання заліку

0-34

(незадовільний рівень)

2

(незадовільний з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

Не зараховано – обов’язковим повторним вивченням дисципліни

FVІ. Навчально-методична карта дисциплiни

                                    Всього -270 год., лекції -52 год., практичні -30 год.,лабораторні – 44 год., самостійна робота -144 год.,I семестр - екзамен (1 , 2 модулі),

ІІ семестр - екзамен (1 , 2 ,3 модулі).

 

Тиждень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модулі

Модуль 1

Модуль 2

Лекції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дати

                 

Теоретичні розділи

Введення в загальну психологію

Особистість в діяльності та спілкуванні у групах і колективах. Індивідуально-психологічні властивості особистості.

Теми лекцій

Предмет психології

Методи психології.

Мозок і психіка

Свідомість людини як вища форма психічного відображення

Психологія особистості.

Психологічна характеристика діяльності.

Спілкування. Мова і мовлення.

Група і колектив.

Здібності.

Темперамент.

Характер.

Теми практичних занять

Предмет, завдання та методи сучасної психології

 

Розвиток психіки

Свідомість та самосвідомість особистості

Психологія особистості

Діяльність особистості

Особливості спілкування особистості у

соціальних групах і колективах.

Здібності.

Темперамент і характер.

Теми лабораторнихзанять

 

Методи психології

 

Психологія особистості

 

Спілкування у групах та колективах

Здібності.

Темперамент.

Характер.

Самостійна робота

Ведення словника.Підготовка до практичних занять №1 - 3. Підготовка до лабораторного заняття №1. Складання анкети. Виконання інших завдань передбачених у п.4.3. даної програми. Підготовка до модульного контролю № 1.

Ведення словника. Підготовка допрактичних занять № 4 - 8. Підготовка до лабораторних занять № 2 -6.Опрацювання статей. Підготовка конспектів – першоджерел. Виконання інших завдань передбачених у п.4.3. даної програми. Підготовка до модульного контролю № 2. Підготовка до екзамену

 

Види контролю

Поточний контроль: усні відповіді на практичних та лабораторних заняттях;тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань;письмове оформлення лабораторних робіт;усний захист рефератів на практичнихзаняттях.

Модульний контроль №1- 2.

 

ЕКЗАМЕН

 

                             №2

Тиждень

12

13

14

15

16

17

18

19

Модулі

Модуль 3

Лекції

12

13

14

15

16

17

18

19

Дати

               

Теоретичні розділи

Пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси.

 

Теми лекцій

Увага

Уява

Відчуття

Сприймання

Пам”ять

Мислення

Психологія емоцій

Воля.

Теми практичних занять

Увага

Уява

Відчуття і

Сприймання

Пам”ять

Мислення

Психологіяемоцій, почутів і волі

Теми лабораторних занять

Методи вивчення уваги

Уява

Відчуття

Сприймання

Пам”ять

Мислення

Емоції

Воля

Самостійна робота

Ведення словника.Підготовка до практичнихзаннять № 9 - 14.Підготовка до лабораторних занять № 7 -14. Виконяння методик за темами лабораторних зянять. Проведення методики “Кінетичний малюнок сімї”. Підготовка реферату.Опрацювання статей. Підготовка конспектів – першоджерел. Виконання інших завдань передбачених у п.4.3. даної програми.Підготовка до модульного контролю № 3. Підготовка до екзамену.

Види контролю

Поточний контроль: усні відповіді на практичних та лабораторних заняттях;тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань;письмове оформлення лабораторних робіт;усний захист рефератів на практичнихзаняттях.

Модульний контроль №3.

 
 

ЕКЗАМЕН

                   

 


VІІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу

Базова

 1. Варій М.Й.Загальна психологія.: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й.    Варій -3-тє вид. – К.: Цент учбової літератури, 2009.
 2. Введение в психологию / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1996.
 3. Волошина В. В. Загальна психологія : практикум : навч. посібник / Волошина В. В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В. – К. : Каравела, 2005.
 4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. — М.: ЧеРо, “Юрайт”, 2001.
 5. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т / Годфруа Ж. – М. : Мир, 1992.
 6. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник. – К.:ВД „Професіонал”, 2004.
 7. Дубравська Д. М. Основи психології: Навчальний посібник. / Д.М. Дубравська.– Львів: Світ, 2001.
 8. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.
 9. Загальна психологія: курс лекцій / О.В. Скрипченко, І.С. Булах, Л.В. Долинська [та ін.]; М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 1997.
 10. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук [та ін.]. – К.: Каравела, 2012.
 11. Загальна психологія: хрестоматія: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / упоряд. О.В.Скрипченко, І.С. Булах, Л.В.Долинська[та ін.]. – К.: Каравела, 2008.
 12. Козляковський П.А. Загальна психологія: підручник / П.А. Козляковський. - 3-є вид., доп. і перероб. – Миколаїв: Дизайн і поліграфія, 2005.
 13. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.
 14. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. К.: Вища школа, 2000.
 15. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004.
 16. Максименко С. Д. Загальна психологія. — Вінниця: Нова книга, 2004.
 17. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К.: МАУП, 2001.
 18. Мудрик А. Б. Загальна психологія : навч-метод. матеріали до курсу/ Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013.
 19. Немов Р. С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: в 3 книгах. – 4-е изд. – Кн. 1: Общие основы психологии. – Москва: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
 20. Основи загальної психології/За ред. С.Д.Максименко. – К.: МО України, 1998.
 21. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.,
 22. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 4-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999.
 23. Партико Т. Б. Загальна психологія. Академічний курс: Підручник. К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2008.
 24. Практикум по общей психологии /Под ред. Щербакова А.И. – М., 1990.
 25. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012.
 26. Психология: Словарь / Под ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского.М., 1990.
 27. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург, 1999.
 28. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007.
 29. Сабуров А. С. Психология : курс лекций / Сабуров А. С. – К. : Лекс, 1996.
 30. Столяренко Л.Д. Основи психологии (для студентов вузов). – Ростов-на-Дону, 1997.
 31. Цимбалюк І. М. Психологія / Цимбалюк І. М. – К. : Професіонал, 2004.
 32. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2005.
 33. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М., 1997.
 34. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.,1980.
 35. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.
 36. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М., 1980.
 37. Аткинсон Р.Л., Аткинсон Р.С., Смит Э.Е., Бем Д.Дж., Нолен-Хоэксема С. Введение в психологию. Учебник для студентов университетов – М: Олма-пресс, 2003.
 38. Барлас Т.В. Психологический практикум для «чайников». Введение в профессиональную психологию. – М: Класс, 2001.
 39. Белановский С.А. Глубокое интервью. - М.: Никколо М, 2001.
 40. Брушлинский А.В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. – М., 1983.
 41. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. – М., 1981.
 42. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987.
 43. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информационно-методическое пособие к курсу “Психология человека”. – М., 1999.
 44. Годфруа Ж. Что такое психология? – В 2-х т. – М.: 1992, 1996.
 45. Голубева Э. А. Способности и индивидуальность / Голубева Э. А. – М.: Прометей, 1993.
 46. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. — М.: Изд. дом “БАХРАХ”, 2006.
 47. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — СПб.: Питер, 2004.
 48. Гриншпун И. Б. Введение в психологию: Учеб. пособие. — М.: Междунар. пед. акад., 1994.
 49. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина . – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
 50. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / Дружинин В. Н. – СПб. : Изд-во Питер-Ком, 1999.
 51. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2000.
 52. Дружинин Н. Развитие и диагностика способностей / Отв. ред. Дружинин Н., Шариков В. – М. : ПЕРСЭ, 1991.
 53. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – 2-е изд., СПб: Питер, 2005.
 54. Еникеев М. И. Общая и социальная психология: Энциклопедия. — М.: ПРИОР, 2002.
 55. Загальна психологія. Посібник для самостійної роботи. В. О. Соловієнко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000.
 56. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013.
 57. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Збірник завдань: посібн. для пед. уч-ищ. / Г. Б. Казарновська, О.П. Долинна. – К.: Вища школа, 1990.
 58. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии. – М., 1982.
 59. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции / Иванников В. А. – М. : МГУ, 1991.
 60. Иванов Е. Ф. Психология мышления и памяти: учеб. пособие / Иванов Е. Ф. – X. : ХГУ, 1990.
 61. Изард К. Психология эмоций: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2008.
 62. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 200
 63. Ильин Е. П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2002.
 64. Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009.
 65. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.
 66. Клименко В. В. Психологія творчості.: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006.
 67. Корольчук М. С. Осьодло В. І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М. С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2012.
 68. Кричевский Р. Л. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты / Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. – М. : Изд-во МГУ, 1991.
 69. Крыжановская Л. М. Психология мышления: Монография. — М.: Психолог, 1996.
 70. Куликов Л.В. Психологическое исследование. – СПб: Речь, 2001.
 71. Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте: пер. с франц. / Лапп Д. – М. : Мир, 1993.
 72. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика / Левчук Л. Т. – К. : Либідь, 2002.
 73. Леонгард К. Акцентуированные личности / Леонгард К. – К. : Эксмо-Пресс, 2001.
 74. Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности / Леонтьев Д. А. – М. : Смысл , 1997.
 75. М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000.
 76. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. — К.: Форум, 2002.
 77. Марцинковская Т. Д. История психологии: учебн. пособие / Марцинковская Т. Д. – М. : Изд. центр “Академия”, 2001.
 78. Маслоу А. Психология бытия / Маслоу А. – М. : Ваклер, 1997.
 79. Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Избр. психол. тр. — М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996.
 80. Мерлин В.С. Личность как предмет психологического исследования. Пермь, 1988.
 81. Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : метод. рек. до самост. та індивід. роботи студ. / уклад. А. Б. Мудрик ; Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. заг.та соц. психології. – Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012.
 82. Немов Р.С. Общие основы психологии. Кн. 1. – М., 1994, 1998.
 83. Ольшанский Д. В. Психология мас / Ольшанский Д. В. – СПб. : Питер, 2002.
 84. Осипова А. А. Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / Осипова А. А. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.
 85. Пасніченко, А. Е. Психологія пізнавальної сфери особистості: відчуття, сприймання, мислення. Курс лекцій. – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2013.
 86. Пашукова Т.И., Допира А.И., Дьяконов Г.В. Психологические исследования. Практикум по общей психологии. - М.: Институт практической психологии, 1996.
 87. Первин Л. Психология личности: Теории и исследования / Первин Л., Джон О. – М. : Аспект Пресс, 2000.
 88. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982.
 89. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / Пиз А. – СПб. : Изд. дом “Рутенберг”, 2000.
 90. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової. – К. :Т-во «Знання», КОО, 2000.
 91. Практикум із загальної психології: для подвійних спеціальностей / Уклад. Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, В. В. Волошина. – К.,
 92. Практикум по возрастной психологии. / Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. - СПб: Речь, 2001.
 93. Приходько Ю. О. Розвиток відчуттів і сприймань у дітей дошкільного віку. Навчальний посібник з психології для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних училищ / Ю. О. Приходько. – К.: Науковий світ, 2001.
 94. Психолог. Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. - № 13-14 (565-566), липень 2015.    
 95. Психология личности. Словарь-справочник/Под ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К., 2001.
 96. Романов В. Я. Психология внимания / Романов В. Я., Роменец В. А., Дормашев Ю. Б. – М. : Тривола, 1995.
 97. Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посібник / Роменець В. А. – К. : Либідь, 2001.
 98. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологии. - М.: Аспект Пресс, 2001.
 99. Соловієнко В. О. Навчальні модулі з загальної психології. Посібник для самостійної роботи. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004.
 100. Тютюнник В.И. Основы психологических исследований. – М: УМК «Психология», 2002.
 101. Фернхем А.Личность и социальное поведение / А. Фернхем, П. Хейвен. – СПб.: Питер, 2001.
 102. Фрейд З. Введение в психоанализ : Лекции / Фрейд З. – СПб. : Питер, 2002.
 103. Фрейд З. Толкование сновидений / Фрейд З. – К. : Здоров’я, 1991.
 104. Фрейджер Р, Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. - СПб: прайм-Еврознак, 2002.
 105. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992.
 106. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2003.
 107. Хьелл Л., Зиглер К. Теории личности. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2007.
 108. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Професіонал, 2004.
 109. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. — 2-е изд. — М.: Логос, 1996.
 110. Юнг К. Г. Психологические типы. – М.: ООО “Попурри”, 1998.

Інформаційні ресурси

 1. Варій М. Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html
 2. Загальна психологія - Павелків Р.В. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/zagalna_psihologiya_-_pavelkiv_rv
 3. Загальна психологія - Сергєєнкова О.П. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/17540906/psihologiya/zagalna_psihologiya_-_sergyeyenkova_op
 4. Загальна психологія - Максименко С.Д. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/
 5. Полозенко О. В. » Основи загальної психології. Том I » [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.rulit.me/books/osnovi-zagalnoi-psihologii-tom-i-read-314904-1.html

Допоміжна

 

VІІІ. Доповнення та змiни, внесенi до робочої програми в 20__/20__ н.р.[1]

 


[1] Доповнення та змiни до робочоi" програми додаються на окремому аркушi, затверджуються на засiданнi кафедри на початку навчального року.

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

4514837
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1473
2048
29234
3690713
41988
59631
4514837

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-07-15 19:05:43
   

Хто на сайті?  

На сайті 57 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ