About  

   

Планується проведення науково-методичного семінару

Details
Гуманітарний корпус НПУ       26 березня 2018 року на базі кафедри української мови та методики навчання факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова спільно з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України планується проведення науково-методичного семінару "Формування національно-культурної ідентичності здобувачів освіти в умовах становлення нової української школи" (робота секцій триватиме з 11:00 до 15:00 в актовій залі гуманітарного корпусу)


   

Теорія та методика музичного виховання дітей

Details

                      Анотація навчальної дисципліни
              «Теорія та методика музичного виховання дітей

         Мета навчальної дисципліни:розкриття сучасних підходів, теоретичних понять, знань, методів та методик, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей дошкільного віку; засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей дошкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку дошкільників, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.
         Завдання навчальної дисципліни:
         -
засвоєння студентами загальних основ теорії музичного мистецтва, теорії та методики музичного виховання, закономірностей музичного розвитку дітей дошкільного віку, оволодіння відповідними науково-теоретичними поняттями;
         -
формування уявлень про сучасну систему музичного виховання, освіти і розвитку дошкільників, засвоєння державних вимог до музичної освіти дошкільників;
         -
опанування системою понять і знань з методики музичного виховання дітей, формування навичок та творчих умінь організації процесу музичної освіти і розвитку дітей;
         -
виховання в студентів позитивних особистісних якостей майбутнього педагога, формування професійно спрямованої компетентності під впливом музичного мистецтва і під час опанування теоретико-методичними основами музичної діяльності дітей.
         Загальна інформація про курс

(робоча програма, календарний план, критерії оцінювання, джерела, банк тестових завдань, карта курсу, презентація курсу,)
         Модуль 1.

        
ТЕОРЕТИЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ (структуровані лекції, посібник, самостійні завдання, мультимедійні презентації, аудіо- та відео- навчальні матеріали).
         ПРАКТИЧНІ РОБОТИ (практичні заняття, методичні рекомендації, шкала і критерії оцінювання, теорія до кожного заняття, презентація із завданнями у парах, відео-, аудіо- матеріали).
         САМОСТІЙНА РОБОТА ( список ІНДЗ та критерії оцінювання, самостійні завдання та критерії оцінювання).
         МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (модульний контроль-тест, контрольні запитання, навчальний тест).
         Модуль 2.
         Структура як у Модулі 1.
           Підсумкова атестація

(тестові завдання підсумкового контролю, запитання для підготовки до екзамену) 
             Зміст дисципліни
                             Модуль 1

       Теоретико-методичні аспекти музичного виховання   дітей
       Тема 1:
Загальні основи теорії музичного виховання дітей. Об`єкт, предмет, мета, завдання курсу « Теорія і методика музичного виховання дітей шкільного віку ».
      
Фізіологічні та психолого-педагогічні основи вирішення проблеми спадковості музичних задатків і соціального середовища для музичного розвитку дитини./
         
Роль музикознавства, хороведення, ритміки, хореографії в теорії музичного виховання дітей дошкільного віку.
        
Побудова теорії музично-естетичного виховання і музичної діяльності на основі суміжних наук – філософії, фізіології, естетики, мистецтвознавства, музикознавства, психології, педагогіки.
                                 Модуль 2            
Методика і практика дитячої музичної діяльності
           Тема 3:
Методика навчання дітей дошкільного віку основним видом музичної діяльності.
         Характеристика діяльності слухання музики.
        
Виконавська діяльність дітей, її виразність та безпосередність.
        
Характеристика музично – рухової діяльності як одного з основних видів музичної практики дітей: види музичних рухів, музично – ритмічні навички, навички виразного руху.
        
Методи і прийоми навчання дітей в різних видах музичної діяльності.
       Тема 4: Музичні заняття як основна освітньо – виховна форма організації музичної діяльності дітей.
        
Основні компоненти музичного заняття: завдання, зміст, засоби, методи і прийоми, структура. Класифікація музичних занять: види, типи музичних занять, їх структура. Характеристика типів музичних занять – традиційних, домінантних, тематичних, комплексних.
          
Поєднання різних видів музичної та немузичної діяльності в процесі занять окремих типів. Загальне поняття про планування музичного заняття.
       Тема 5: Методика організації музично – театралізованих розваг і свят.
        
Види і тематика музичних розваг у вітчизняних програмах з музичного виховання. Зміст, підготовка та організація музичних розваг з дітьми різних вікових груп.
        
Загальне поняття про перспективне планування видів і тематики музичних розваг для дітей дошкільного віку, прокалендарне планування музичної розваги.
        
Музично – театралізовані свята, тематика свят у різних вітчизняних програмах. Перспективне планування музично – театралізованих свят. Провідні підходи до календарного планування свята у вигляді сценарію.
        
Підготовка дорослих і дітей до музично – театралізованого свята. Виконавство дошкільників і самостійно – творчі дії дітей в ході музично – театралізованого свята.
         Література

1.   Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе

       высшего педагогического образования / О. А. Абдуллина. – М. :

       Просвещение, 1990. – 141 с.

2.     Абрамян В. Ц. Театральная педагогіка / В. Ц. Абрамян. – К. : Лібра,1996. – 224 с.

3.     Андреев В. И. Педагогика / В. И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с.

4.     Арредондо Л. Искусство деловой презентации / Л. Арредондо. – Челябинск : “Урал LTD”, 1998. – С. 454-455.

5.     Багиев Г. Л., Наумов В. Н. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода / Г. Л. Багиев, В. Н. Наумов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru

6.     Батышев С. Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – [2-е изд., перераб. и доп.]. / С. Я. Батышев. – М. : Высшая школа, 1975. – 448 с.

7.     Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: шляхи реалізації / І. Д. Бех // Рідна школа. – 1999. – № 12. – С. 13-16.

8.     Бужина І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів / І. В. Бужина. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2002. – 338 с.

9.     Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом : монографія / А. В. Галімов. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2004. – 376 с.

10.   Ги Лефрансуа.Прикладная педагогическая психология / Лефрансуа Ги. – СПб. : “Прайм-ЕВРОЗНАК”, 2005. – 416 c. – С. 167-169.

11.   Глузман А. В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт исследования : монография / А. В. Глузман. – К. : Поисково-издательское агентство, 1998. – 252 с.

12.   Зязюн І. А. Людина в контексті гуманітарної філософії / І. А. Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія [за ред. І. Вільш, І. Зязюна, Т. Левицького, Н. Ничкало]. – К., 1999. – № 1. – С. 323-334.

13.   Коротаева Е. В. Директор-учитель-ученик: пути взаимодействия. – М. : Сентябрь, 2000. – 144 с.

14.   Кондратенко Р. В. Різні підходи до визначення змісту та структури відповідальності // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. В. К. Буряка / Р. В. Кондратенко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – Вип. 12. – С. 190-198.

15.   Корнеева Е. Н. Интегративные регуляторы социального взаимодействия / Е. Н. Корнеева // Психол. журн. – 2008. – № 5. – С. 73-82.

16.   Куницына В. Н. Межличностное общение : учеб. для вузов / В. Н. Куницина, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

17.   Малкова Н. В. Влияние конструктивистских идей на содержание подготовки учителя в США / Н. В. Малкова // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 75-80.

18.   Маркова А. К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя / А. К. Маркова // Педагогіка. – 1995. – № 6. – С. 55-63.

19.   Медведева Л. С. Технология развития умения анализировать профессиональную деятельность учителя иностранного языка : дисс. … канд. пед. наук / Л. С. Медведева. – Липецк, 1999. – 183 с.

20.   Новые педагогические и информационные технологии в системеобразования : учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухарина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред. Е. С. Полат. – М. : изд. центр “Академия”, 2002. – 272 с.

21.   Педагогічний словник / редкол. : М. Д. Ярмаченко, І. А. Зязюн, В. М. Мадзігон, Н. Г. Ничкало, О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська та ін. ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2000. – 516 с.

22.   Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие. – Ростов н/Д, 2002. – 544 с.

23.   Підготовка майбутнього вчителя для впровадження педагогічних технологій : навч. посібник / за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 240 с.

24.   Платонов К. К., Голубев Г. Г. Психология / К. К. Платонов, Г. Г. Голубев. – М. : Высшая школа, 1977. – 247 с.

25.   Полат Е. Метод проектов: типология и структура / Е. Полат // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. – № 1. – С. 9-17.

26.   Пометун О. І.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [Текст] :    наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

27.   Рыбина О. Проектная деятельность / О. Рыбина // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. – № 1. – С. 46-49.

28.   Савченко Р. А. Критерии, показатели и уровни сформированности музыкально-педагогической компетентности будущих воспитателей и музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений / Р. А. Савченко // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 8 (75) ISSN 1993 – 5552. – C. 154-156.

29.   Семенова А. В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : монографія / А. Семенова. – Одеса : Юридична література, 2009. – 504 с.

30.   Скок М. А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента / М. А. Скок // Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник ЧДПУ. – Чернігів, 2002. – Вип. 11: Серія : Психологічні науки. – С. 128-132.

31.   Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенової. – Одеса : Пальміра, 2006. – 364 с.

32.   Соколов А. В., Щербакова И. О. Ценностные ориентации постсоветского гуманитарного студенчества / А. В. Соколов, И. О. Щербаков // Социс. – 2003. – № 1. – С. 115-124.

33.   Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти : монографія / [Г. С. Єгоров, М. Ю. Красовицький, О. І. Локшина та ін.] ; за ред. О. І. Локшиної. – К. : СПД Богданова А. М., 2006. – 232 с.

34.   Тарарак Н. Г. Міжпредметні зв’язки вокально-хорових дисциплін у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики / Н. Г. Тарарак // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : “ОВС”, 2004. – Вип. 12. –
С. 95-100.

35.   Хребина С. В. Организационная психология образования: феноменологія и концепция развития : монография / С. В. Хребина. – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2007.

36.   Царева Р. Ш. Развивающее учебное взаимодействие как условие профессиональной подготовки будущих учителей : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Р. Ш. Царева. – Казань, 1997.

37.   Цукерман Г. А. Виды общения в обучении / Г. А. Цукерман. – Томск : Пеленг, 1993. – 269 с.

38.   Щолокова О. П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя / О. П. Щолокова. – К. : ІЗМН, 1996. – 170 с.

39.   Moore M. G. Distance Education. – A Systems View / M. G. Moore, Greg Kearsley. – Wads worth, Belmont, CA. – 1996. – 168 p.

40.   Osborn A. F. How to become more creative / A. F. Osborn. – New York, 1964. – 85 p.

41.   Renegar S. L. All of us know more than each of us : cooperative learning in higher education / Sandra L. Renegar // Active Learning Strategies for the Higher Education. – Szeged : JATEPress, 1997. – P. 47-57.

         Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу: кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського: доктор педагогічних наук, професор Савченко Р.А.

 

Місто-музей Переяслав-Хмельницький

Details

Переяслав-Хмельницький 2017

       19 жовтня 2017 р. місто-музей Переяслав-Хмельницький відвідали студенти І і ІІ курсу факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова (12вл, 15прпс, 16прпс, 25прпс групи).
       Відповідальна за організацію та проведення – доцент кафедри української мови та методики навчання В. А. Топіха.

Read more...

Інсценізація

Details

IMG-632f203c24c2a88a79a67f759b1a152d-V1 

     25 жовтня 2017 року проведено практичне заняття на тему «Підготовка майбутнього учителя початкових класів до проведення уроків літературного читання з використанням діалогічного мовлення та інсценізації» у студентів 33-пі групи спеціальності «Початкова освіта» під керівництвом професора А.П.Каніщенко.
     На занятті були присутні гості: студенти 32-ппр групи і викладачі кафедри української мови та методики навчання Г.В.Семеренко, В.В.Волошина, В.А.Топіха, М.І.Чабайовська, Л.П.Литвин, А.В.Сенчило, О.В.Степанчук. Гості одержали величезне задоволення від талановитої роботи керівника і виконавців театралізованого заняття.

Read more...

До уваги першокурсників!

Details

0 51a97 16d2b5be XLШановні першокурсники!

Посвята у студенти

відбудеться 1 вересня  2017року о14:30

               (актова зала,2 поверх).

                                              Адреса: вул.Тургенєвська 8-14

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ